בחינות קיץ תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר

93-003-40

ד"ר אופיר נדב

10.11.19

18:00

12.1.20

18:00

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קוה

3.11.19

18:00

22.12.19

9:00

תכנון ותקצוב

93-237-40

ד"ר דודי שלום

27.10.19

18:00

8.12.19

18:00

סוציולוגיה דיגיטלית

93-239-40

גב' ענבר מיכלזון

17.11.19

18:00

19.1.20

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

גב' הילה כהן - ניסן

6.10.19

18:00

15.12.19

18:00

ניהול קונפליקטים

93-236-40

ד"ר תומר שמידט-ברד

24.11.19

18:00

26.1.20

18:00

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

1.12.19

18:00

5.1.20

18:00