סמינריון - פסיכולוגיה חיובית בארגונים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון:1.9.2019

 

סמינריון עיוני – פסיכולוגיה חיובית בארגונים

לתכניות משא"ן

ד"ר דביר קוה

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים:  תש"פ   סמסטר:  א'   היקף שעות: 2 ש"ש מפגשים: בימי שני 16-18

אתר הקורס באינטרנט: "למידה" של אוניברסיטת בר אילן

 

  1. מטרות הסמינר:

הסמינר יציג בפני הסטודנטים נושאי מחקר עדכניים בתחום של פסיכולוגיה חיובית בארגונים (חוזקות נפשיות ותכונות אישיות והשפעתם המשוערת על ביצועי העובדים, תהליך קבלת החלטות וההשפעות הרגשיות על חברי הקבוצה, התאמה אישיותית בין עובד ומנהל וכו'). הסטודנטים ינתחו את הנושאים בעזרת כלי ניתוח שנלמדו בקורסים קודמים( שיטות מחקר ) ויבחנו כיצד ניתן לפתח רעיונות מחקר אלו לכדי הצעות למחקרים חדשים בתחום. בתום הסמינריון, לכל סטודנט יהיה רעיון משלו המחדש קשר שטרם נבדק בתחום, ויכתוב עבודה שהינה הצעה לבדיקה מחקרית של רעיון זה.

 

ב. תוכן הסמינר: הקורס יעסוק בניתוח מאמרים המציגים גישות מעודכנות למחקר בנושא של פסיכולוגיה חיובית וניהול המשאב האנושי ( מחקרי שאלונים, מאמרי סקירה, ניסויי מעבדה וניסויי שדה).

 

מהלך השיעורים: הקורס יתבסס על קריאה וניתוח בכיתה של 10 מאמרים או פרקים מספר.  לקראת כל מפגש בו ינותח מאמר יש לקרוא את החומר הרלוונטי (אותו יהיה ניתן להוריד מאתר הקורס באינטרנט) ולהיות ערוך לענות על שאלות בכיתה.

על פי הנושאים המוצגים בכיתה, יחפש כל סטודנט בספרות האקדמית עוד 3 מאמרים עדכניים (שפורסמו בשלוש עד חמש השנים האחרונות) על 3 נושאים נבחרים ויציג סיכום של ממצאי המחקר העדכניים בתחום ברפרנט שיציג בפני הכיתה. על סמך ממצאי מחקר אלו יציע מודל המקשר בין המשתנים שבחר, וכן דרך לבדיקת מודל זה (תוך בדיקה בספרות כי לא נעשה מחקר כזה בעבר). עבודה כתובה תוגש בסיום הקורס, שתכלול סקירת ספרות על המשתנים במודל שבחר הסטודנט וסוג הקשר בין 3 משתנים (תיווך/מיתון), הרציונל למודל זה, ופרק שיטה בה הוא מציע כיצד לבדוק את חוזקו של המודל.

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

הצגת תחום הפסיכולוגיה החיובית והתכונות הנחקרות.

הצגת מהלך הקורס ומטרותיו.

הסבר על מבנה העבודה, צורת הכתיבה והיקפה.

לבית- הכנת מטלת קריאה מודרכת לשבוע הבא, פרק נבחר מתוך הספר.

מצגת המבוא שבתאר הקורס

2

הדרכה במציאת תיזות ומאמרים במאגרים שונים.

הסבר לגבי קריאת מאמר וסיכום ביקורתי- על סמך קריאת מאמר משותף וניתוחו בכיתה. 

Peterson & Seligman (2004)

3

מצגת מספר 1 +סבב התקדמות בעבודת האשיות

מאמר מספר 1

4

מצגת מספר 2+סבב התקדמות בעבודת האשיות

מאמר מספר 2

5

מצגת מספר 3+סבב התקדמות בעבודת האשיות

מאמר מספר 3

6

מצגת מספר 4+סבב התקדמות בעבודת האשיות

מאמר מספר 4

7

מצגת מספר 5+סבב התקדמות בעבודת האשיות

מאמר מספר 5

8

פגישות ייעוץ בקבוצות קטנות

 

9

פגישות ייעוץ בקבוצות קטנות

 

10-13

הגשה והצגת רפרנטים של הסטודנטים.

 

14

דיון כללי וסיכום

 

 

 

 

ג. חובות הסמינר:

מרכיבי הציון הסופי כוללים ציון פרויקט מוקטן, ציון מצגות, ציוני בחני הכיתה וכן השתתפות בדיונים על-פי השקלול הבא:

הצגת רפרנט + מצגת בכיתה והשתתפות פעילה במהלך הסמינריון: 30%

עבודה סופית: 70%

 

הערות:

כדי לקבל ציון עובר בקורס על הסטודנט/ית לקבל ציון עובר בכל מרכיב של ציון הסופי. לאור העובדה שאין מבחן סופי, נוכחות בכל מפגשי הסמינריון היא חובה. במקרים של "מניעות חמורות" על הסטודנט לקבל אישור היעדרות מן המרצה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical Foundations and Evidence for its Salutary Effects. Psychological Inquiry, 18, 211-237.

Diener, E., Suh, E., M., Lucas, R. E., Smith, H., L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302. DOI: 10.1037/0033-2909.125.2.276

Diener, E. (2000). Subjective well-being, the science of happiness and a proposal for a national index.  American psychologist, 55, 34-43. DOI: 10.1037//0003-066X.55.1.34

Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion, 23, 4-41. DOI: 10.1080/02699930802619031

Luthans, F. & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of management, 33, 321-349. DOI: 10.1177/0149206307300814.

McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topology. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112-127. DOI: 10.1037//0022-3514.82.1.112

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Characters, Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford University Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68-78. DOI: 10.1037110003-066X.55.1.68

Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14. DOI: 10.1037//0003-066X.55.1.5

Shalley, C. E., (2012). Writing good theory: Issues to consider. Organizational Psychology Review, 2, 258–264. DOI: 10.1177/2041386611436029.

Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J. (2006). Optimism in Close Relationships: How Seeing Things in a Positive Light Makes Them So. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 143–153. DOI: 10.1037/0022-3514.91.1.143

Van Knippenberg, D. (2012). What makes for a good review article in organizational psychology? Organizational Psychology Review, 2, 185–188. DOI: 10.1177/2041386612452220

Youssef, C. M. & Luthans, F. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience. Journal of Management,  33, 774-800. DOI: 10.1177/0149206307305562.