סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית בישראל

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

סוגיות במדיניות ציבורית בישראל – סימינריון

תש"פ

 

 

מועד: יום שישי 11:30

מרצה:  ד"ר עדי בינס

דואר אלקטרוניadibinhas@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש דרך המייל

 

  מטרות הקורס:

 

בקורס ייבחנו ההשפעות של גורמים פוליטיים, כלכליים וחברתיים על המדיניות הציבורית בישראל תוך התבססות על תיאוריות מרכזיות מתחום המדיניות. חלקו הראשון של הקורס יציג רקע תיאורטי בתחום המדיניות הציבורית ואת מאפייניה של המדיניות הציבורית בישראל ואלו יהוו תשתית למחקרי הסטודנטים שיבחנו אירועי בוחן מתחום המדיניות בישראל.

 

מהלך הקורס:

 

בחלקו הראשון של הקורס יתקיימו הרצאות ודיונים בהתבסס על הסוגיות התיאורטיות ויישומן הייחודי במדיניות הציבורית הישראלית. בחלקו השני של הקורס יוצגו רפרטים על ידי הסטודנטים שיהוו אירועי בוחן לבחינת הסוגיות התיאורטיות הכלליות.

 

דרישות הקורס:
  1. נוכחות חובה, השתתפות פעילה בהרצאות וקריאת החומר הביבליוגראפי.
  2. הגשת נושא לאישור עד השיעור הרביעי הכולל את שאלת והשערת המחקר, רשימה ראשונית של סקירת הספרות הרלוונטית ומבנה העבודה המוצע.
  3. הגשת הצעת מחקר מלאה (ע"פ הנחיות שיינתנו בכתה עד הרצאה 13, סוף סמסטר א'. ללא מילוי סעיף 2,3 יורד 20% מציון העבודה.
  4. הצגת רפרט אישי בפני הכיתה ע"פ לוחות זמנים שיינתנו במהלך סמסטר א'. ללא הצגת רפרט בכיתה לא ניתן יהיה להגיש עבודה סמינריונית.
  5. בחינה מסכמת בסוף סמסטר א' הכוללת את חומר הכיתה ופרטי החובה בביבליוגרפיה.
  6. הגשת עבודה סמינריונית אישית, המבוססת על הצעת המחקר שאושרה (שינויים יש לאשר עמי) ע"פ כללי הכתיבה האקדמיים עד סוף השנה האקדמית. תאריך מדויק יינתן במהלך הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי :

רפרט והכנת ההצעה -  20%

עבודה סמינריונית -  80%

 

תוכנית הקורס:

 

נושאים ורשימת קריאה

 

הרצאה 1: מושגים והגדרות במדיניות ציבורית

 

דורון,ג. (1986) להחליט ולבצע: פרקים במדיניות ציבורית, תל אביב: כיוונים: 11-21

 

הרצאות 2-3:  מודלים של מדיניות ציבורית

 

דורון,ג. (1986) להחליט ולבצע: פרקים במדיניות ציבורית, תל אביב: כיוונים: 23-50, * 83-117.

            Dye, Thomas (2005) Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, Eighth Edition 11-30

 

 

 

 

שלבים של קביעת מדיניות – עיצוב, ישום והערכה

          Anderson, J.E (2006) Public policymaking, Boston, New york: Houghtom Mifflin Company. Pp: 18-28

            Dye, Thomas (2005) Understanding Public Policy ,New Jersey: Prentice Hall, Eighth Edition, 31-55

            Dunn, W.N. (2004) Public Policy Analysis, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, pp: 33-64

 

הרצאה 4: הרצאה מתודולוגית – כיצד עורכים מחקר?

 

שקדי א. (2015)  מילים המנסות לגעת, אוניברסיטת תל אביב: הוצאת רמות.

שקדי א. (2014) המשמעות מאחורי המילים, אוניברסיטת תל אביב: הוצאת רמות.

 

מאפייני תהליך קביעת המדיניות בישראל:

 

הרצאה 5: השפעת הפוליטיקה על קביעת המדיניות – כיצד המנהל משפיע על המדיניות הציבורית?  

 

נחמיאס, ד. וסנד, א. (1999) "משילות ומדיניות ציבורית", נחמיאס, ד. מנחם, ג. (עורכים), המדיניות הציבורית בישראל,  הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 11-35.

דרי, ד. מינויים פוליטיים בישראל, תל אביב: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקיבוץ המאוחד, עמודים  16-22.

שפר, ג. (2007), "שירות המדינה", בתוך בן רפאל, א., שטרברג,י (עורכים) אליטות חדשות בישראל, ירושלים: הוצאת מוסד  ביאליק, עמודים 71-79.

 

הרצאה 6: רפורמות בישראל, כשלים והמלצות לשיפורים

 

דין וחשבון הוועדה הציבורית מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה (דו"ח ועדת קוברסקי"(, כרך א'.

דרי, ד. ונאור, א. (1997),  יסודות המנהל הציבורי, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 3-4, 154-161.

(ניסיונות לפריצת דרך לקראת רפורמה בישראל: מאימוץ דו"ח ועדת קוברסקי ועד לפרויקט משרדים לדוגמא) 

דרור, י. (1989) אסטרטגיה רבתי לישראל, ירושלים: אקדמון, 19-32.

כפיר, אהרון וראובני, המנהל הציבורי בישראל לקראת שנות ה-2000,  תל-אביב: הוצאת צ'ריקובר, עמודים 295-327 (הפרק: רפורמות מנהליות) נמצא גם כתדפיס בספריה. מספרו - 11007

 

הרצאה 7: תקציב והשפעתו על המדיניות הציבורית

 

           Anderson, J.E (2006) Public policymaking, Boston, New york: Houghtom Mifflin Company. Pp: 163-185

Rubin, I.S. (2006) The politics of Public Budgeting, fifth edition, USA: CQ Press, Chapter 1, 1-36.

 

בן בסט אבי, דהן, מומי מאזן הכוחות בתהליך התקצוב, פרק א' 7-61, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סבירסקי, ש. , פרנקל, ע. (2000) מעמדה של הכנסת בתהליך עיצוב התקציב ואישורו: ניתוח ביקורתי והצעה לרפורמה, תל אביב: מרכז אדווה.

דרי, ד. (1997), יסודות המינהל הציבורי, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 127-184.

 

הרצאה 8: יוצגו אחד מהנושאים הבאים -

 

אלתור

שרקנסקי, א. וזלמנוביץ' י. (2005), "אלתורים במנהל הציבורי וקביעת המדיניות בישראל", דרי, ד. (עורך) יסודות המנהל הציבורי – מקראה, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 212-229.

מקובסקי, ד. (2006)  "איפה השכל היהודי?", ארץ אחרת, גליון מס' 36, אוקטובר נובמבר 2006, עמ' 66-70.

 

הפרטה

כ"ץ יצחק (1997)  הפרטה בישראל ובעולם, תל אביב: פקר הוצאה לאור, 23-30 (הפרטה כמושג), 53-61 (מאידיאולוגיה ועד פוליטיקה: גורמי ההפרטה) 63-70  (משבריה של מדינת הרווחה והשפעותיהם).

יוסף קטן, הפרטה חלקית של שירותי הרווחה בתוך: עיצוב מדיניות חברתית בישראל, אורי רם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים), ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 101-131

 

רגולציה

לימור, ניסן (2010) רגולציה ופיקוח על ארגוני המגזר השלישי, בתוך רגולציה לימור ניסן (עורך) תל אביב: הוצאת חדקל, אוניברסיטת בן גוריון, עמודים 227-259

נחמיאס, דוד, ארבל-גנץ אורי, מידני אסף (2010) מדיניות ציבורית בישראל, או"פ: רעננה(הפרטה ודה רגולציה של ההשכלה הגבוהה) 79-88

 

 

משפט ומדיניות

Hoebel, E.A. (1961) The law of primitive man: a study in comparative legal dynamics, Cambridge, Harvard University Press, pp: 275-287

London: 1-9,Mansell, Wade (1995) "The common Sense of Law", A Critical introduction of Law

גביזון רות, קרמניצר מרדכי ודותן יואב אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד, ירושלים, ידיעות אחרונות, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

קרמניצר, מרדכי (1999) "בית המשפט הגבוה לצדק ועיצוב מדיניות ציבורית: שיוויון בין המינים", המדיניות הציבורית בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 175-232

מידני, א (2009) אחריות ציבורית וצריכה פוליטית, בית המשפט העליון מול הכנסת והממשלה- ארבע רפורמות לישראל, תל אביב: בורסי, עמודים: 5-11, 36-39,53-56, 122-156

 

 

מדיניות וגלובליזציה

נחמיאס, דוד, ארבל-גנץ אורי, מידני אסף (2010)  מדיניות ציבורית בישראל, או"פ: רעננה (גלובליזציה והמדיניות הציבורית בישראל,  302-316 הכלכלה העולמית וכלכלת ישראל, 317-327)

 

 

הרצאות 9-10:

בחינת תחומי מדיניות שונים: חלק מהסוגיות יוצגו בכתה והשאר הן רעיונות אופציונאליים לעבודת מחקר ומהווים רשימת מקורות ראשונית עבור הסטודנטים.

 

מדיניות הביטחון

בן מאיר, (1987), קבלת החלטות בסוגיית הביטחון הלאומי: היבט ישראלי, תל אביב: קן אדום, 85-115.

דוח וינוגרד לא למגירה בלבד

בקר, א. ושפר, ג. "הרשת הביטחונית בישראל והשפעתה: גישה תיאורטית ואנליטית חדשה",  צבא שיש לו מדינה?  מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי בישראל, ירושלים: כרמל, עמודים: 16-44.

מיכאל קובי (2008 ) "כשהסמכות מרכינה ראש בפני מקור הידע: חולשת הפיקוח האזרחי למול הידע הצבאי במציאות של עימות נמוך עצימות - המקרה הישראלי", בתוך צבא שיש לו מדינה מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי בישראל, עורכים גבריאל שפר ואורן ברק ועמירם אורן, ירושלים: כרמל

 

מדיניות ההגירה

אבינרי, ש. אורגד, ל. ורובינשטיין א. (2009) נייר עמדה: התמודדות עם הגירה גלובלית: מתווה למדיניות הגירה לישראל, מרכז מציל"ה למחשבה ציונית יהודית ליברלית והומניסטית, ירושלים.

 

מדיניות קליטת העלייה

כפיר, א. פרידברג, א. (1992), "קביעת מדיניות בתחום קליטת העלייה בישראל", בתוך מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 36, 5-25.

לשם, א. (2007), "הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה", אבירם, א. וגל ג'. (עורכים), עיצוב מדיניות חברתית בישראל – מגמות וסוגיות, הוצאת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל,  עמודים 287-239.

 

הפרטה

יוסף קטן, הפרטה חלקית של שירותי הרווחה בתוך עיצוב מדיניות חברתית בישראל, עורכים - אורי רם, ג'וני גל ויוסף קטן, ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל101-131

 

מדיניות החינוך והרווחה

וקסלר, מ. (2004), "הפרטת החינוך והרס החינוך הציבורי", אי שיווין בחינוך, גולן-עגנון, ד. (2004),  תל אביב: הוצאת בבל, עמודים:43-58

מיכאלי, נ. (2008), "ביד נעלמה ובזרוע נטויה – היבטים פדגוגיים של הפרטת החינוך",  מפנה,  אוקטובר 2008.

 

שחיתות ציבורית, טוהר מידות ומינוים פוליטיים

אמדו, ר.(2001) "איזונים, בלמים ומינויים בשירות המדינה: הניסיון הישראלי מזווית משווה". אוניברסיטת בר-אילן. 

נבות, ד. (2008) שחיתות פוליטית, הספרייה לדמוקרטיה.

 

פינוי יישובים

קבלת החלטות על פינוי ישובים פיצוי ויישוב מחדש – סיני 1982 וחבל עזה 2005 נורית קליאוט  ון פלורסהימר למחקרי מדיניות

 

תחום הבריאות

רוזן, ב. ובן-נון, ג. (2007) "חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – למה דווקא בשנת 1994?", בתוך: עיצוב מדיניות חברתית בישראל, אורי רם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים), ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 171-192

פילק,  ד. (2007), "מסחורה של מערכת הבריאות, תהליך ראוי או שגוי?", משפט ועסקים, 6, 277-293.

 

הרצאות 11-15 הצגת רפרטים על ידי הסטודנטים