פירוט תכנית לימודים

שם הקורס

מרצה

מס קורס

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-40

התנהגות ארגונית ב'

ד"ר דביר קוה

93-006-40

ניהול ופיתוח קריירות

ד"ר  הילה כהן - ניסן

93-216-40

ניהול קונפליקטים

ד"ר תומר שמידט-ברד

93-236-40

תכנון ותקצוב

ד"ר דודי שלום

93-237-40

סוציולוגיה של הפרופיל הדיגיטלי

גב' ענבר מיכלזון

93-239-40

רמב"ם

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-58