קיץ תש"פ - מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

תואר: 
שנה: 

    

                                                        תאריך עדכון: 15/03/2020

 

"מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי"

93-060-20 מורשה

שם המרצה: ד"ר ריקובר איתמר

 

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים: קיץ תש"פ                                היקף שעות: 2 ש"ש

 

שעות קבלה: נא לתאם מראש בדוא"ל rickoveritamar@gmail.com

 

מטרות הקורס: להקנות לסטודנט הבנה ראשונית באסטרטגיה וביטחון לאומי.

 

תוכן הקורס: אחד המאפיינים של המערכת הבין לאומית – היא האפשרות לצאת למלחמה. ליחידות המרכיבות אותה יש את האופציה להשתמש בכוח אחת כנגד השנייה. הקורס דן במהותה של המלחמה, הסיבות לפריצתה וסוגיה השונים. הקורס גם סוקר מושגי יסוד בחשיבה אסטרטגית כגון: איום, הסלמה, הרתעה, הפתעה, בקרת נשק, משטרי בטחון וכדומה. סוגיות נוספות בקורס הן: בריתות צבאיות, גרילה, טרור ואסטרטגיה בעידן הגרעיני. הקורס בוחן גם את ההשלכות של משתנים גיאו-פוליטיים, חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים על אופייה של המלחמה, ההכנות לקראתה וניהולה.

 

מהלך השיעורים: הרצאה פרונטלית שתלווה במצגות, סרטי ארכיון וקטעי מדיה על פי נושא השיעור.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

 

מדוע פורצות מלחמות

פריט מס' 1

עמודים רלוונטיים

1

מהי מדינה, מהי מערכת בינלאומית ווהגדרת מלחמה

פריט מס' 9, 10, 2

 

2

סוגי מלחמות

פריט מס' 11

 

3

חלוקה לתקופות

פריט מס' 1, 17

עמודים רלוונטיים

4

יחסי צבא חברה

פריט מס' 4,

בפריט 4 לקרא רק את ההקדמה.

5

תהליך קבלת החלטות

פריט מס' 5, 6, 20

 

6

אסטרטגיה וטקטיקה

פריט מס' 12,8

 

7

אסטרטגיה גרעינית ומדינות מטורפות

פריט מס' 1, 24

עמודים רלוונטיים

8

אילוץ והסלמה

פריט מס' 19

 

9

הרתעה, הפתעה וניצחון

פריט מס' 1

עמודים רלוונטיים

10

תרבות אסטרטגית

פריט מס' 25, 26

 

11

שיעור חזרה

 

 

 

 

 

חובות הקורס: השתתפות פעילה בשיעורים ועמידה במבחן על חומר ההרצאות ורשימת הקריאה בסוף הסמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן מסכם (100% מהציון הסופי) - המבחן ייערך בסוף הסמסטר ויכלול את חומר ההרצאות וחומר הקריאה גם יחד. מבנה הבחינה יוצג לסטודנטים באופן סופי במהלך הסמסטר.

בנוסף, בונוס 5 נקודות עבור השתתפות ונוכחות בשיעורים. על מנת לקבל את הבונוס אין להחסיר יותר מ- 3 שיעורים במהלך הקורס (קבלת הבונוס מותנת בציון 60 ומעלה במבחן הסופי). 

 

ביבליוגרפיה:

1. הרכבי, יהושפט. (1990) מלחמה ואסטרטגיה. תל אביב: מערכות. חלק שני עמודים (עמודים ספציפיים לקריאה ינתנו במהלך הקורס).

  שמור לפי הרכ.מל (139320)

 

2. שלינג, תומס.(1980) חמוש והשפעה. תל אביב: מערכות. פרקים 1-3.

 שמור לפי שלי.חמ (131035)

 

3. כהן, אליוט. (2000) "דעות אמריקניות על המהפכה בענינים צבאיים". בתוך אפרים ענבר (עורך) המלחמה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמודים 130-143.

שמור לפי ענב.מל (383777)  וגם תדפיס (533804)

 

4. פיינר, סמואל. (1982) האיש על גב הסוס: מקומו של הצבא בפוליטיקה. תל אביב: מערכות.

שמור לפי פינ.אי (000132852)

 

5. אילנד, גיורא. (2007) "תהליך קבלת ההחלטות בישראל", בתוך מאיר אלרן ושלמה ברום (עורכים) מלחמת לבנון השנייה היבטים אסטרטגיים. תל אביב: ספרי חמד וידיעות אחרונות.

E990.31 מלח.לב (001131305)

 

6. ארד, עוזי. (2004) מטה לביטחון לאומי - לקחים השוואתיים לישראל מבריטניה ומארה"ב. הרצליה:  המכון למדיניות ואסטרטגיה.

 

7. ברום, שלמה. (2007) "יעדים מדיניים וצבאיים במלחמה מוגבלת נגד ארגון גרילה", בתוך מאיר אלרן ושלמה ברום (עורכים) מלחמת לבנון השנייה היבטים אסטרטגיים. תל אביב: ספרי חמד וידיעות אחרונות.

E990.31 מלח.לב (001131305)

 

8. לידלהארט, ב. הנרי. (1956) אסטרטגיה של גישה עקיפה. תל אביב : מערכות.

בספריה להיסטוריה 355.43 ליד.אס (000299766)

מהד' 1978 בספרית מדעי החברה שמור לפי ליד.אס (000021899)

 

9. גת, עזר. (2000) מקורות המחשבה הצבאית המודרנית. תל אביב: מערכות.

 355.01 גת.מקו (000450990)

10. Brodie, Bernard. (2008) "Strategy as a Science," in Thomas G. Mahneken and Joseph A. Mailo, (eds). Strategic Studies. A Reader. London: Routledge. pp. 8-21.

     355.02 STR (1137158)

 

11. Efraim Inbar and Cohen Stuart A. (1991), “A Taxonomy of Israel’s Use of Military Force” Comparative Strategy 10. pp. 121-138.

כתב עת בספרית מדעי החברה (000141131)

 

12. Howard Michael (1979) “The Forgotten Dimension of Strategy” Foreign Affairs 57 (Summer 1979), pp. 101-115

כתב עת בספרית מדעי החברה  וגם כתב עת אלקטרוני (000146564) וגם תדפיס (132252)

http://content.ebscohost.com/pdf9/pdf/1979/FAF/01Jun79/4851256.pdf?T=P&P=AN&K=4851256&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMNLe80SeqLY4yOvsOLCmr0qeprRSsK24SbGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGrt0ixq7JIuePfgeyx44Dt6fIA

 

13. Krepinevich Andrew F "Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions," in Mahneken and Mailo, Strategic Studies. A Reader, pp. 364-376. (קריאת רשות)

     355.02 STR (1137158)

 

14. Schroeder Paul W.(1976) "Alliances, 1815-1945: Weapons of Power and Tools of Management," in Klaus E. Knorr, (ed). Historical Dimensions of National Security Problems. Lawrence: University Press of Kansas. pp. 227-257.

355.03 HIS (197366)      

 

15. Miller, Benjamin. (2001) “The Concept of Security: Should it be Redefined?” Journal of Strategic Studies, Vol. 24, No. 2 pp. 13-42. כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני (000119300)

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=111&sid=bda53aed-2a15-45b3-8145-32040a51f978%40sessionmgr112

 

16. Handel, Michael. (2001) Masters of War. London: Frank Cass. pp. 65-75.

355.02 HAN (000474445)

 

17. Rosato, Sebastian. (2003) “The Flawed Logic of Democratic Peace Theory,” American Political Science Review, Vol. 97, No. 4 , pp. 585–602.

כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני (000119278)

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3593025.pdf?acceptTC=true

 

18. Henriksen, Rune. (2007) "Warriors in Combat – What Makes People Actively Fight in Combat?" Journal of Strategic Studies, 30, pp. 187-223.

(000119300 כתב עת אלקטרוני (

http://www.tandfonline.com/toc/fjss20/30/2

 

19. Holsti. O. R (1972) Crisis, Escalation, War. Monteral: Mcgill Queen`s University Press.   

327 HOL (000275583)

 

20. Freilich D. Charles. (2006) “National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies and Strengths”, Middle East Journal , 60/4 Pp. 635-663.

                                                          כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני (000126464)

 

21. Kober, Avi. (2005) "From Blitzkrieg to Attrition: Israel Attrition Strategy and Staying power". Small War and Insurgencies, Vol. 16/2 Pp. 216-240.

                                                          כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני (000180065)

 

22. Hintze, Otto. (1984) "Military Organization and the Organization of the State," in Felix Gilbert, (ed) The Historical Essays of Otto Hintze. Oxford : Oxford University Press.

 904 HIN (000448414) בספריה לפילוסופיה

 

23. Jenkins, Brian. (1977) International Terrorism: Trends and Potentialities. Santa Monica: Rand Corp.

303.625 JEN (000367942)

 

24. דרור, יחזקאל (1980) מדינות מטורפות. תל אביב, מערכות, עמודים. 15-45, 98-115.

שמור לפי דרו.מד (000136794)

 

25. Johnston, Alastair Iain. (1995) "Thinking about strategic culture. " International Security.  19 (4), Pp. 33-64.

 

26. ריקובר, איתמר (נובמבר 2016) "בין זיעת הפועל לדם הלוחם – שורשי התרבות האסטרטגית הישראלית" בתוך מערכות 648, הוצאת משרד הביטחון, עמודים 82-89.

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/7/113957.pdf

 

חומר מחייב למבחנים: ינתן במהלך הקורס.

 

הערה: המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה במהלך השנה, על פי שיקול דעתו.