קיץ תש"פ - קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                              

תאריך עדכון: 15/12/2019

שם ומספר הקורס:

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

Radicalism, Martyrology and Fundamentalism in Jewish World of Antiquity

קורס 04-526-57

שם מרצה:  ד"ר דן יפה

סוג הקורס: שיעור

 

 

שנת לימודים:   2020  תש"פ                  סמסטר:   קיץ   היקף שעות2

 

אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

  1. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):


הקורס יסקור תופעות חברתיות שהתקיימו (ועדיין מתקיימות) בחברה היהודית העתיקה. מטרת הקורס תהא הקניית מיומנויות של בחינת תופעות היסטוריות-סוציולוגית אלו תוך הישענות על טקסטים קדומים ועל ההשוואה בין היהדות לבין דתות אחרות. נעסוק גם בתיאוריות מחקריות בנות זמנינו.

כמו כן יבקש הקורס להקנות מיומנות בלמידה מולטי דיסציפלינרית ופיתוח של חשיבה ביקורתית תוך הדהוד מתמיד לרלוונטיות של התופעות הנלמדות לכל תקופה אחרת בהיסטוריה האנושית. 

 

  1. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

קנאות דתית מהי? מהם מקורות התופעה ואילו צרכים היא משרתת?

רפורמה מהי? איזה כר רעיוני, זהותי וחברתי מהוה כר פורה להובלת תהליכים של שינוי ושל התחדשות?

המאות הראשונות לספירה התאפיינו במתח הולך וגובר בין רדיקליזציה דתית לבין שינויים מכוננים בתולדות העם היהודי. הקורס יבחן את שתי המגמות הללו תוך העמקה מושגית-תיאורטית של כל אחת מהן. לשם כך, נתייחס לתיאוריות סוציולוגיות בחקר הדת בכלל ובחקר הרדיקליזם בכלל וננסה לבחון את הרקע ההיסטורי להתפתחות של התפיסות היהודיות.

במהלך הקורס נלמד מקורות יהודיים מתקופת המשנה והתלמוד. נעסוק במאבקי כח בין זרמים וקבוצות שונות בחברה היהודית וכן בניסיונות לכפייה הדדית תוך שימוש ברטוריקה של הפחדה, הזרה ועיצוב אמת אחת נכונה (אורתודוכסיה).

במקביל למאבקים אלו נעקוב אחרי תמורות וחידושים ואחר מהלכים של יצירת רפורמות ותקנות שהשפיעו על החברה בדרכים אחרות.

בין השיטים תעלה שאלת המרטירולוגיה המבליטה את שני הזרמים ההפוכים שהוצגו לעיל.

הלימוד ייעשה בפרספקטיבה מולטי דיסציפלינרית שתכלול חקר ההיסטוריה החברתית והדתית של המאות הראשונות לספירה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה של הדתות, אנתרופולוגיה דתית ועוד.

   

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (מדובר על הרצאות כפולות)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הקדמה כללית

 

 

2

דרכים לביסוס של מעמד החכמים לאחר החורבן

 

 

3

ריב"ז : בין רפורמה להתחדשות

 

 

4

דמותו של רבן גמליאל דיבנה – מקרה בוחן

 

 

5

למה רבי אליעזר נודה ?

 

 

6

מוות על קידוש ה'

 

 

7

מגמות אנטי-קנאיות בספרות חז"ל

 

 

8

רשב"י כדמות של קנאי

 

 

9

משיחיות וקנאות

 

 

10

רבי עקיבא ומותו

 

 

11

לקדש את מוות ?

 

 

12

מרטירולוגיה מה היא ?

 

 

13

אורתודוקסיה דתית וכפירה

 

 

14

גאולה, אמת אבסולוטית ומוות על קידוש ה'

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: בחינה בסוף סמסטר

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

ד. ביבליוגרפיה: חובה

 

ד.ברזיס, בין קנאות לחסד. מגמוצ אנטי-קנאיות במחשבת חז"ל, רמת-גן, 2015, עמ'  261-315.

 

א. באומגרטן, "לאפיון של הקנאות הדתית" בתוך קנאות דתית, עורכים מ. ליטבק וא. לימור, ירושלים, 2007, עמ' 43-56.

 

 

רשות

 

M. Himmelfarb, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, New York, 1993.

 

R. Boustan, From Martyr to Mystic: Rabbinic Martyrology and the Making of Merkavah Mysticism, Tübingen, 2005.

 

S. Epstein Weinstein, Piety and Fanaticism: Rabbinic Criticism of Religious Stringency, Northvale, 1997.

 

Saints and Role Models in Judaism and Christianity, eds. J. Schwartz and M. Poorthuis, Leiden, 2003.  

 

     

   

    

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 חומר מחייב למבחנים: