קיץ תש"פ - מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

תואר: 
שנה: 

                                                 תאריך עדכון: 11/5/20

 

שם הקורס: דמויות במקרא  

Biblical Protagonist

מרצה: ד"ר איילת סיידלר

מספר הקורס:

סוג הקורס: קורס מקוון

שנת לימודים:  תש"פ                    סמסטר:    קיץ                היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: לקורס אתר מלווה במודל

          

כתובת מייל מרצה: Ayelet.Seidler@biu.ac.il

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

קורס זה מציע עיון בדמויות אחדות מן המקרא ובדרכו של הסיפור המקראי לעצב את דמותם של גיבוריו.  מטרת הקורס אם כן היא כפולה – היכרות עם דרכי הסיפור המקראי בכלל והיכרות עם מגוון דמויות בפרט.

הדמויות בהן נעסוק בקורס הן: שמשון ונשותיו, מיכל ודוד, יפתח הגלעדי ואביגיל אשת דוד.

 

דרך הלימוד

הקורס מחולק ליחידות לימוד. הסטודנטים נדרשים לקרוא את היחידות במהלך הסמסטר וכן להגיע לשני מפגשים בתאריכים שיפורסמו באתר הקורס.

במהלך הסמסטר הסטודנטים יוכלו לבצע מטלות בוחן על מנת לקבל בונוס לקורס. ביצוע הבוחן הוא רשות. הודעה על מטלות הבוחן תשלח לסטודנטים במייל.

 

תכנית הוראה מפורטת ליחידות הלימוד:

 

יחידה

נושא השיעור

ביבליוגרפיה להעשרה

 1.  

הולדת שמשון

עסיס אליהו, "משמעות סיפור לידת שמשון (שופטים יג)", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו, ירושלים תשס"ה, עמ' 21 – 38.בן-

 

 1.  

נישואי שמשון לתמנית

 

 1.  

שמשון ודלילה

קריב אברהם, שבעת עמודי התנ"ך [מהדורה מחודשת], ירושלים תשס"ב, עמ' 91 – 98.

 

 1.  

מיכל – רקע

נישואי דוד ומיכל

בן- איון ח', נשות דוד, ישראל 2005, עמ' 21 -  86.

 

 1.  

מיכל ממלטת את דוד

 

 1.  

מיכל ויהונתן

 

 1.  

מיכל ודוד - פירוד ואיחוד

 

 

 1.  

מיכל בעד החלון

 

 1.  

סעודת הזבח במשפחת אלקנה

 

סימון א',' נס ונדר בהולדת שמואל – מתן אלוקי ומתן אנושי', קריאה ספרותית במקרא: סיפורי הנביאים, ירושלים – רמת גן 1997, עמ' 1- 56 .

 

 1.  

נדרה של חנה

 

 1.  

חנה משלמת את נדרה

 

 

 

 1.  

חנה האם

 

 1.  

הדסה היא אסתר

יהונתן יעקבס, 'דמותה של אסתר על פי פרק ב' במגילת אסתר', בתוך: ישראל רוזנסון [עורך], יעלה הדס נערות ונערותן- עיונים מקראיים, תשס"ה, עמ' 68 – 69

 1.  

אסתר בשירות עמה

 

 1.  

אסתר והמשתה הראשון

 

 

 

 1.  

אסתר והמשתה השני

 

 1.  

אסתר המלכה

M. V. Fox, Character and Ideology in the Book of Esther, Michigan, 2001,p.196 – 211

 

 1.  

אשת פוטיפר – חלק א

יעל שמש, "אינה ראויה להגנה: אשת פוטיפר, מקר הסיפור המקראי והחקר הפמיניסטי (בר' לט 7 – 20)", , בית מקרא נה,א (תש"ע), עמ' 46 – 76.

 1.  

אשת פוטיפר – חלק ב

יעל שמש, "אינה ראויה להגנה: אשת פוטיפר, מקר הסיפור המקראי והחקר הפמיניסטי (בר' לט 7 – 20)", , בית מקרא נה,א (תש"ע), עמ' 46 – 76.

 

 

 1.  

מאמר אביגיל אשת דוד – חלק 1

'דמותה של אביגיל' בתוך: חיה בן איון, נשות דוד – מיכל אביגיל בת שבע', תל אביב 2005, עמ' 89 – 157

 1.  

מאמר אביגיל אשת דוד – חלק 2

'דמותה של אביגיל' בתוך: חיה בן איון, נשות דוד – מיכל אביגיל בת שבע', תל אביב 2005, עמ' 89 – 157

 1.  

מפגש ראשון

כלי הסיפור המקראי – מתודה ויישום

 1.  

מפגש שני

שיפוט מוסרי בסיפור מפגש אביגיל ודוד

 

 

 

דרישות קדם:

אין  דרישות קדם לקורס

 

 

חובות / דרישות / מטלות**:

נוכחות במפגשי הקורס, מבחן אמריקאי 30 שאלות. מומלץ מאוד (ולדעתי אף הכרחי) להביא תנ"ך למבחן. לא תאושר העברת תנכי"ם בין הסטודנטים בזמן הבחינה.

במהלך הקורס התלמידים יוזמנו לבצע בחנים. ניתן לצבור בבחנים עד 10 נקודות בונוס לציון המבחן.  

 

מרכיבי הציון הסופי:

100% מבחן +10% בונוס לביצוע בחנים

 

ביבליוגרפיה:

ספרות מבוא לסיפור המקראי

 1. אבן י', הדמות בסיפורת, מרחביה תשמ"ג
 2. אלטר א', אמנות הסיפור במקרא, ישראל תשמ"ח.
 3. אמית י', לקרוא סיפור מקראי, ישראל תש"ס.
 4. בר-אפרת ש', העיצוב האמנותי של הסיפור במקרא, ישראל תש"ם.
 5. פולק פ', הסיפור במקרא, ירושלים תשנ"ד.

 

 1. Berlin, Poetics and Interpretation of Biblical Narrative, Sheffield, 1983.
 2. Brenner, The Israelite Woman, Sheffield 1985.
 3. Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York 1999.
 4. M. Sternberg, The poetics of Biblical narrative, Bloomington, 1985

 

ספרות מבוא – נשים במקרא

1.    אליצור י', ' "חכמות נשים בנתה ביתה": מקומה של האשה בחברה המקראית', משפחות בית ישראל (תשלו) 153 - 166.

2.    זקוביץ י', 'האישה בסיפורת המקראית – מיתווה', בית מקרא 32 (תשמ"ז), עמ' 14 – 32.

3.    יפת ש', 'בצלם אלוהים או מצלע האדם? מעמד האשה במחשבת המקרא לאור סיפורי הבריאה', בתוך: רותי רביצקי [עורכת], קוראות מבראשית: נשים ישראליות כותבות על נשות ספר בראשית, תל-אביב 1999, עמ' 29–37.

4.    כהן ג"ח, 'האישה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופה המקראית', חברה והיסטוריה, ירושלים תש"ם, עמ' 397 – 407.

5.    סימון  א', 'נשים מצילות במקרא', בתוך: הנ"ל, בקש שלום ורדפהו: שאלות השעה באור המקרא, המקרא באור שאלות השעה, תל-אביב 2002, עמ' 187 – 197.

6.    פרדס א', הבריאה לפי חוה: גישה ספרותית פמיניסטית למקרא, תל- אביב 1996.

7.    קריב א', ' "זממה שדה ותקחהו": על קלסתר האשה בתנ"ך',  כרמלית יג (תשכ"ז), עמ' 13 – 19.

8.    רוזנסון י', 'דמויות נשים בספר שופטים', בתוך הנ"ל, שפוט השופטים: עיונים פרשניים בספר שופטים, תשס"ג

9.    רביצקי ר' [עורכת], קוראות מבראשית: נשים ישראליות כותבות על נשות ספר בראשית, תל-אביב 1999

10. רייך ר', האשה אשר נתתה עמדי: נשים כעילה לסכסוך ולמלחמה במקרא, תל-אביב תשס"ו.

11. שטינזלץ ע', נשים במקרא, תל-אביב תשמ"ג, עמ' 22 – 29.

12.  שמש י', "'ומוצא אני מר ממות את האשה' (קהלת ז, כו): האומנם מצויה שנאת נשים במקרא?", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט (תשס"ט), עמ' 77–101.

13.  שנהר ע', אהובות ושנואות: נשים במקרא, במדרש ובספרות העברית החדשה,חיפה, תשע"א.

14. שפירא א', 'על מעמדה השוויוני של האשה במקרא – מיתווה', בית מקרא מד (תשנ"ט), עמ' 309–337.

 

15.  Bach, Alice (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York & London 1999.

16. Brenner, Athalya, The Israelite Woman – Social Role and Literary Type in Biblical Narrative, Sheffield 1985.

17. Exum, J. Cheryl , Plotted, Shot and Painted: Cultural Representations of Biblical Women, Sheffield 1996, esp. chap. 3 (pp. 80–100): “The Hand that Rocks the Cradle”.

18. Fuchs, Esther, “’For I have the Way of Women’: Deception, Gender and Ideology in Biblical Narrative", Semeia 42 (1988), pp. 68–83.

19. Hyman, Paula, “The Other Half: Women in the Jewish Tradition”, in Elizabeth Koltun (ed.), The Jewish Woman: New Perspectives, New York 1976, pp. 105–113.

20. Niditch, Susan, “Portrayals of Women in the Hebrew Bible”, in Judith R. Baskin (ed.), Jewish Women in Historical Perspective, Detroit 1998, pp. 25–45.

21. Stanton, Elizabeth Cady, The Woman’s Bible,Edinburgh 1985 (1895, 1898).

 

 

הדמויות הנדונות בקורס סמסטר א'

 1. אליצור יהודה, "יפתח בדורו כשמואל בדורו", ערכים במבחן מלחמה (קובץ מאמרים), ירושלים תשמ"ה, עמ' 223 – 226.
 2. בן- איון ח', נשות דוד, ישראל 2005, עמ' 21 -  86.
 3. אסתר ברלין, אסתר, (מקרא לישראל), ירושלים תשס"א.
 4. זקוביץ יאיר, חיי שמשון, ירושלים תשמ"ב..
 5. יעקבס יהונתן, סיפור יפתח ניתוח ספרותי, עבודה לקבלת תואר מ.א. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשנ"ח (1997).
 6. ליבוביץ נחמה, "נדרו של יפתח", עיונים בספר במדבר בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 278 – 284.
 7. מדן יעקב ורותי, "יפתח בדורו", מגדים ו (תשמ"ח), עמ' 22 – 55.
 8. אברהם מלמט, "המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים", ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמ"ג, עמ' 128–148.
 9. סימון אוריאל, בקש שלום ורדפהו, תל אביב 2002,  עמ' 94 113
 10. אליהו עסיס, למען עמו ולמען עצמו סיפור של שלושה מנהיגים בספר שופטים, ישראל 2006.
 11. עסיס אליהו, "משמעות סיפור לידת שמשון (שופטים יג)", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו, ירושלים תשס"ה, עמ' 21 – 38.
 12. קריב אברהם, שבעת עמודי התנ"ך [מהדורה מחודשת], ירושלים תשס"ב, עמ' 91 – 98.
 13. רוזנסון ישראל, "הקדמה לסיפור יפתח, להבנת פרק י' בספר שופטים", שמעתין 102 (תשנ"א), עמ' 27 – 31.
 14. רוזנסון ישראל, "צרעה-תמנה, עלייה ירידה", בית מקרא 41, ירושלים תשנ"ו.
 15. אברהם קריב, שבעת עמודי התנ"ך [מהדורה מחודשת], ירושלים תשס"ב, עמ' 91 – 98
 16. Y. Amit, “Manoah promptly Followed his Wife (Judges 13.11) – on the Place of the Woman in Birth Narratives”, in Athalya Brenner (ed.), A Feminist Companion to Judges, Sheffield 1993, pp. 146–156.
 17. E. J. Bickerman, Four Strange Books of the Bible: Jonah, Daniel, Koheleth, Esther, New York, 1967 
 18. J. P Fokkelman, Narrative art and poetry in the books of Samuel, 1981
 19. E.L. Greenstein, ‘The Riddle of Samaon’, Prooftexts 1(1981), p.237-260.
 20. Erik Eynikel, Tobias Nicklas (ed.) , Samson : hero or fool? : the many faces of Samson, Leiden 2014   Boston

 

הדמויות הנדונות בקורס – סמסטר ב

 

סיפור בריאת האישה

22.  Trible, Phyllis, “Depatriarchalizing in Biblical Interpretation”, in Elizabeth Koltun (ed.), The Jewish Woman: New Perspectives, New York 1976, pp. 217–240.

רבקה

23.   גוברין נ' ,' "ויתרוצצו הבנים בקרבה": רבקה בתנ"ך, במקורות חז"ל ובספרות העברית החדשה; פרשת "תולדות" בראשית, כ"ה 19- כ"ח 9' עלי-שיח 45 (תשסא), עמ' 7-36

24.   חמיאל ח"י, 'אם יעקב ועשו (בראשית כ"ח, ה)', בית מקרא 32, ד (תשמז), עמ' 332-344

25.   רוזנפלד ב"צ, 'בין איש לאשתו על-פי פירוש הנצי"ב בפרשת יצחק ורבקה', טללי אורות ו (תשנה), עמ'

26.   226-236

 

חנה

27.   סימון א',' נס ונדר בהולדת שמואל – מתן אלוקי ומתן אנושי', קריאה ספרותית במקרא: סיפורי הנביאים, ירושלים – רמת גן 1997, עמ' 1- 56 .

28.    Polzin, Robert, Samuel and the Deuteronomist : 1 Samuel,.

29.    San Francisco,1989

 

אסתר

33.   א' בזק (עורך), הדסה היא אסתר, אלון שבות תשנ"ט.

34.   א' ברלין, אסתר, (מקרא לישראל), ירושלים תשס"א.

35.   ע' חכם, אסתר (דעת מקרא), ירושלים תשל"ד.

36.   יהונתן יעקבס, 'דמותה של אסתר על פי פרק ב' במגילת אסתר', בתוך: ישראל רוזנסון [עורך], יעלה הדס נערות ונערותן- עיונים מקראיים, תשס"ה, עמ' 68 – 69

37.   ג"ח כהן, עיונים בחמש מגילות, תל – אביב 1971.

38.  S. W. Crawford and L.J. Greenspoon (ed.), The Book of Ester in Modern Research, London 2003.

39.  M. V. Fox, Character and Ideology in the Book of Esther, Michigan, 2001.

40.  J. D. Levenson, Esther, A Commentary (OTL), London/Louisville 1997.

41.  C.A. Moore, Esther, (AB), Garden City 1971.