מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 18.8.20

 

מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב

ד"ר רותם מאור

סוג הקורס: חצי מתוקשב

שנת לימודים:      תשפ"א               סמסטר:      א'                       היקף שעות:  2

אתר הקורס באינטרנט:       /https://lemida.biu.ac.il    

 

פרטי התקשרות: rotemmaor@hotmail.com

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

המחקר הכמותי מהווה בסיס חשוב בהצלחה אקדמית. לאור זאת, מטרת הקורס הנוכחי הינה להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית וביצוע השלכה ויישום של התיאוריה המדעית לכלים הסטטיסטים האמפיריים. בסיום הקורס, הסטודנט/ית ידעו: א)  לאפיין את המשתנים בזיקה לסולם המדידה שלהם ולתפקידם, ב) לתאר ולהציג את המשתנים באמצעות טבלת שכיחויות וגרפים, ג) לחשב את המדדים הסטטיסטים השונים (מדדי מרכז, פיזור וציוני תקן) ו- ד) לקרוא פלטי SPSS של המדדים הנלמדים.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: הקורס יעסוק בנושאים העיקריים בסטטיסטיקה תיאורית: משתנים וסולמות מדידה, הצגה גרפית, מדדי מרכז, מדדי פיזור, ציוני תקן והתפלגות נורמלית.

 

מהלך השיעורים: הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, חומר מתוקשב הנמצא באתר הקורס וכן תרגילים ומבחנים לדוגמה.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

הגדרת הסטטיסטיקה ומושגי יסוד

  1. פרק 1

2-3

משתנים )הגדרה- נומינלית/אופרציונלית, סוג-כמותי/איכותי, סולמות מדידה- שמי/סדר/רווח/מנה ותפקיד-תלוי וב"ת(

  1. פרק 2

4- פרק 2

4

טבלת שכיחויות

  1. פרק 3

4- פרק 3

5

גרפים (עוגה, מוטות, היסטוגרם ופוליגון(

  1. פרק 4

4- פרק 3

6-7

מדדי מרכז )ממוצע, חציון ושכיח(

  1. פרק 5

4- פרק 4

8-9

מדדי פיזור (טווח, תחום בינרבעוני, שונות וסטיית תקן(

  1. פרק 6

3-פרק 5

4- פרק 5

 

10

מדד למיקום יחסי

  1. פרק 7
  2. פרק 5

4- פרק 6

11

התפלגות נורמלית

  1. פרק 9

        4- פרק 7

12

סיכום וחזרה לבחינה

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות קדם לקורס זה

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בשיעורים הפרונטליים. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת, ולא יקבל ציון בקורס. כמו כן, ציון מעבר הקורס עומד על 60.

ה. מרכיבי הציון הסופי:

בחינה המהווה  100% מהציון הסופי בקורס

 יש לעבור את הבחינה בציון  60

ו. ביבליוגרפיה:

1. אייזנבך, ר'. ( 2006). סטטיסטיקה "ללא סטטיסטיקאים". ירושלים: אקדמון.

2. רובין, א' . ( 2009). מדריך למידה ל-SPSS . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

3. שריד, מ. ושריד, י.(2011). המדריך העברי למשתמש בתכנת . SPSS ,חיפה: מכון שריד

4. שגיא,ר, כץ, א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים א'. בית הספר לחינוך,       אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Introduction to Statistics A