מבוא לסטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 18.8.20

 

מבוא לסטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב

ד"ר רותם מאור

סוג הקורס: חצי מתוקשב

שנת לימודים:      תשפ"א                סמסטר: ב'                            היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:      /https://lemida.biu.ac.il   

פרטי התקשרות: rotemmaor@hotmail.com  

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה

המחקר הכמותי מהווה בסיס חשוב בהצלחה אקדמית. לאור זאת, מטרת הקורס הנוכחי הינה להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בסטטיסטיקה היסקית וביצוע השלכה ויישום של התיאוריה המדעית לכלים הסטטיסטים האמפיריים. בסיום הקורס, הסטודנט/ית ידעו: א) לנסח השערות מחקר רלוונטיות. ב) להתאים מבחן סטטיסטי להשערת מחקר . ג) לקרוא פלטי SPSS של המבחנים הסטטיסטים שיילמדו . ד) לתכנן מחקר כמותי עתידי.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: הקורס יעסוק בנושאים העיקריים בסטטיסטיקה היסקית: ניסוח השערות מחקר, מבחנים הבודקים קשר בין משתנים ומבחנים הבודקים הבדלים בין קבוצות.

 

מהלך השיעורים: הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, חומר מתוקשב הנמצא באתר הקורס וכן תרגילים ומבחנים לדוגמה.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

הגדרת הסטטיסטיקה ההיסקית וניסוח השערות מחקר

 1. פרק 15
 2. פרק 8

2-3

מבחן פרסון

 1. פרק 10
 2. פרק 9
 3. פרק 6

4-5

רגרסיה לינארית פשוטה, רגרסיה לינארית מרובת משתנים

 1. פרק 10
 2. פרק 13

6-7

מבחן חי בריבוע

 1. פרק 20

3-פרק 6

 

8-9

מבחן t למדגמים בלתי תלויים

 1. פרק 21
 2. פרק 12

10-11

מבחן t למדגמים תלויים

 1. פרק 21
 2. פרק 12

12

ניתוח שונות חד כיווני

 1. פרק 23
 2. פרק 14

13

מהימנות,סיכום וחזרה לבחינה

2-פרק 11

3-פרק 10

 

 

ג. דרישות קדם:

מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בשיעורים הפרונטליים. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת, ולא יקבל ציון בקורס. כמו כן, ציון מעבר הקורס עומד על 60.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

בחינה המהווה 100% מהציון הסופי בקורס

 

יש לעבור את הבחינה בציון 60

 

 

ו. ביבליוגרפיה:

1. אייזנבך, ר' . ( 2006). סטטיסטיקה "ללא סטטיסטיקאים". ירושלים: אקדמון.

 

2. רובין, א' . (2009). מדריך למידה ל- SPSS . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

3. שריד, מ. ושריד, י. (2011). המדריך העברי למשתמש בתכנת. SPSS , חיפה: מכון שריד.

 

4. שגיא, ר, כץ, א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים ב'. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

 

5. Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). The Sage handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Introduction to Statistics B