סמינריון - עונש המאסר וחלופות למאסר

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                              תאריך עדכון:   20 באוגוסט, 2020  

שם ומספר הקורס: עונש המאסר וחלופות למאסר–

93-335-30

שם המרצה: ד"ר תומר עינת

 

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

 

שנת לימודים: תשפ"א                 סמסטר: א+ב                        היקף שעות: 2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 1. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס מיועד לאפשר לסטודנטים הכרות עם מערכת הכליאה בישראל, בחינה של התיאוריות, המטרות, המדיניויות והדילמות העומדות בבסיס עונש המאסר בעבר ובהווה, הקשיים המרכזיים הקשורים בו ובעבודתו של שירות בתי הסוהר והניסיונות לפתרונם. ייחודו של הקורס בבדיקה ובניתוח מלוקטים (אקלקטיים) של הנושאים הנ"ל תוך שילוב מפרה ומרתק בין אנשי פרקטיקה – עובדי שירות בתי הסוהר - לבין אנשי מחקר. בנוסף, יתמקד הקורס בהצגת דרכי ענישה, טיפול ושיקום של אוכלוסיות ייחודיות בבתי הכלא, וכן במערכת היחסים המורכבת בין שירות בתי הסוהר לבין עולם התקשורת. לבסוף, הקורס יכלול מספר סיורים בבתי-סוהר פליליים וביטחוניים.

 

 1. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים):

הקורס יתמקד בנושאים שונים הן במישור התיאורטי-מחקרי והן במישור היישומי.

במסגרת זו יעסוק הקורס בנושאים הבאים:

 • עולם התקון: חינוך טיפול ושיקום במסגרות כליאתיות
 • הכרות עם עולם בתי הסוהר בראי ההיסטוריה
 • המבנה הארגוני של שירות בתי הסוהר
 • פרויקטים ייחודיים בכלא: "בית התקווה"; סדנאות לאלכוהוליסטים; טיפול בעברייני מין; טיפול בעברייני אלימות במשפחה; מוזיקה בכלא
 • בעיות ומאפיינים ייחודיים לעולם הכלא: צפיפות; יחסי-מין הומוסקסואלים; אלימות; תת-תרבות; סלנג.
 • אוכלוסיות אסירים ייחודיות ושיטות ההתמודדות והטיפול בהן: מחלקת בריאות הנפש (מב"ן); אסירות (כלא "נווה-תרצה"; נוער (כלא "אופק"); מהגרים בלתי חוקיים
 • ניתוח הקשר בין תיאוריות ומחקרים בנוגע להתמודדות עם אוכלוסיות עברייניות במסגרות בית-כלאיות, לבין עיצוב מדיניות הכליאה הנגזרת מהם והשימוש המעשי בה בבתי הכלא בישראל.
 • התאמה של אסירים ביטחוניים למערך הכליאה בישראל; האסיר הביטחוני בישראל בראי השנים; התמודדות שירות בתי הסוהר עם אסירים ביטחוניים (ובכלל זה יחידות מיוחדות הפועלות במסגרת שירות בתי הסוהר)
 • יחידות מיוחדות הפועלות במסגרת שירות בתי הסוהר (נחשון, מצדה ודרור) יחידות מיוחדות של שירות בתי הסוהר הפועלות מחוץ לכלא (עבודות שרות ופיקוח על עברייני מין)
 • סוגיית ההפרטה של בתי סוהר בישראל
 • הסגל בשירות בתי הסוהר: נתונים ומאפיינים, בעיות, קשיים והתמודדויות, נגזרות מחיי היום יום, ביטחון בתוך הכלא והקשר עם החוץ [ביקורים ,ליווים, חיפושים]
 • התמודדות מול עולם התקשורת בעיצוב תדמיתו של שירות בתי הסוהר
 • ניתוח הקשר בין תיאוריות ומחקרים בנוגע להתמודדות עם אוכלוסיות עברייניות במסגרות בית-כלאיות, לבין עיצוב מדיניות הכליאה הנגזרת מהם והשימוש המעשי בה בבתי הכלא בישראל.
 • מיון ושיבוץ אסירים על פי שיקולים ביטחוניים וטיפולים.
 • ועדות שחרורים
 • ניצול לרעה של כוח מצד שירות בתי הסוהר כלפי אסירים

 

מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

הקורס יהיה מורכב מהרצאות פרונטליות (של המרצה ושל מרצים אורחים, בעלי מומחיות במגוון נושאים רלוונטיים לתכני הקורס, העובדים בשירות בתי הסוהר), ממצגות ממוחשבות, מסרטי די.וי.די ומסיור לימודי לבית-כלא.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

1

מדיניות הכליאה בעולם המערבי ובישראל

Korn, A. (2003). Rates of incarceration and main trends in Israeli prisons. Criminology and Criminal Justice, 3(1): 29-55.

 

Dagan, D. & Teles, S. (2014). Locked in? Conservative reform and the future of mass incarceration. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 651(1): 266-276.

2

התפתחות היסטורית של עונש המאסר

שוהם, ש. שביט, ג. קבאליון, ג. ועינת, ת. (2009). עבירות ועונשים. חיפה: הוצאת אח (כלל הפרקים הדנים בהתפתחות ההיסטורית של עונש המאסר).

3

המבנה הארגוני של שירות בתי הסוהר בישראל

http://www.ips.gov.il/Web/He/About/AboutUs/107.aspx

4

הבעיות המרכזיות המאפיינות את עונש המאסר

Tewksbury, R. (2006). Behind bars: Readings on prison culture. New Jersey: Pearson Prentice Hall

5

תת-תרבות האסירים

Crewe, B. (2005). Prisoner Society in the era of hard drugs. Punishment & Society, 7 (4): 457-481

6

הטיפול, החינוך, ההשכלה והשיקום בשירות בתי הסוהר

http://www.ips.gov.il/Web/He/PrisonerCare/Education/Default.aspx

7

ניצול לרעה של כוח מצד מערכת הכליאה כלפי אסירים

Einat, T. et al., (2011). Letting the fox guard the chicken coop: Oversight, transparency, and violation of human rights in the Israeli Penal System. Criminal Justice Studies, 24(3): 255-267. 

8

אסירים ביטחוניים

Erez, E. & Berko, A. (2010). Pathways of Arab/Palestinian women in Israel to crime and imprisonment: An intersectional approach. Feminist Criminology, 5(2): 156-194.

9

כלא נשים

חן, ג. ועינת, ת. (2010). כלא נשים: החצר האחורית של החברה בישראל. תל-אביב: רסלינג.

 

Dobash, R. E., Dobash, R. P. & Gutteridge, S. (1986). The imprisonment of women. Oxford: Blackwell.

 

Einat, T. & Rabinovitz, S. (2012). A warm touch in a cold cell: Inmates' views of conjugal visits in a maximum-security women's prison in Israel. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology DOI: 10.1177/0306624X12461475.

 

Einat, T., Rabinovitz, S. & Harel-Aviram, I. (In press). Barred from each other: Why normative husbands remain married to incarcerated wives – an exploratory study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology DOI: 10.1177/0306624X13512768.

 

Einat, T. & Chen, G. (2012). What's love got to do with it? Sex in a female maximum security prison. The Prison Journal, 92(4): 484-505.

 

Hensley, C., Tewksbury, R. & Koscheski, M. (2002). The characteristics and motivation behind female prison sex. Women and Criminal Justice, 13: 125-139.

 

10

יחידה לחקירת סוהרים

 

11

ועדות שחרורים

אפודי, ר' (2013). שחרור מוקדם של אסירים בוועדות שחרורים: היבטים של שיקום, ענישה ופיקוח. חיבור לשם קבלת "דוקטור לפילוסופיה" רמת גן: אוניברסיטת בר- אילן.

 

דגן, נ' (2010). הליך קבלת ההחלטות בוועדות שחרור אסירים בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

 

דגן, נ', תימור, א' ורונאל, נ' (2013). מתיר אסורים: מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר בעיני ראשי ועדת שחרורים ושיקול הדעת ביישומו. עבירות ועונשים בישראל, תיאוריה ויישום: צוהר לבית סוהר 15, 42-57.

 

Dagan, N. & Segev, D. (In press). Retributive whisper: Communicative elements in parole. Law & Social Inquiry.

 

12

תכניות טיפול בהלם

Einat, T. (2002). “Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.

 

13

סיור לימודי לבית-כלא

בכפוף לאישור שב"ס

 

 

 

ג. חובות הקורס: נוכחות בהרצאות; קריאת ספרות מקצועית; הגשת עבודה.

    

דרישות קדם:

 חובות / דרישות / מטלות:

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

ציון הקורס יורכב מציון עבודת הסיכום (100%) שתוגש בסוף הסמסטר.

 

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

 שוהם, ש. שביט, ג. קבאליון, ג. ועינת, ת. (2009). עבירות ועונשים. חיפה: הוצאת אח.

Crewe, B. (2005). Prisoner Society in the era of hard drugs. Punishment & Society, 7 (4): 457-481.

Einat, T. et al., (2011). Letting the fox guard the chicken coop: Oversight, transparency, and violation of human rights in the Israeli Penal System. Criminal Justice Studies, 24(3): 255-267.

Einat, T. (2002). “Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.

Farrington, D. (1988). “Prison size, overcrowding, prison violence and recidivism”. Journal of Crime and Justice, 8: 221-231.

Irwin, J. & Owen, B. (2006). Harm and the contemporary prison. In A. Liebling & S. Maruna (Eds.), The effects of imprisonment. Cambridge: Cambridge Criminal Justice Series. 

Jacobson, M. & Kruttschnitt, C. (2006). Downsizing Prisons: How to Reduce Crime and End Mass Incarceration Law Society Review, 40 (3): 740.

 

 

ספרי הלימוד (textbooks), וספרי עזר נוספים:

 1. Bottoms, A., Rex, S. & Robinson, G. (Eds.), (2004). Alternatives to prison: Options for an insecure society. Devon, UK: Willan Publishing.
 2. Tewksbery, R. (2006). Behind bars: Readings on prison culture. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 3. Toch, H. (1992). Living in prison: The ecology of survival. Washington, DC: The American Psychological Association, chapters 2 and 3.