סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 19/5/2020

 

שם ומספר הקורס:

93-064-20  ״המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי״

תכנית מורשה

 

שם המרצה:

פרופ׳ רמי גינת

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים: תשפ״א                      סמסטר: שנתי                            היקף שעות: 2 ש״ש

 

 

סוג הקורס ושיטות ההוראה: סמינריון הכולל הרצאות פרונטליות, קריאת חומרי לימוד ודיון בכיתה, הנחייה אישית ורפרטים שיציגו התלמידים בכיתה. 

** לאור התמשכות משבר הקורונה, הקורס יעבור למתכונת של לימוד במערכת הזום. הנחיות יינתנו משיעור לשיעור. במידה והלימודים יחזרו להתקיים בקמפוס אז השיעורים יתקיימו במתכונת הרגילה.   

 

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

קורס זה בוחן את השלבים השונים ביחסי המעצמות הגדולות וארצות המזרח-התיכון המהוות את מעגל הארצות הנקשרות לסכסוך הציוני/ישראלי-ערבי ממועד סיומה של מלחמת העולם ה-1,דרך המלחמה הקרה  )שהסתיימה ב-1991( וכלה בפתחה של המאה ה-21. בתחילה נלמד על מעורבותן של המעצמות המסורתיות (בריטניה וצרפת) בתהליכי עיצובו ויצירתו של המזה"ת החדש בעידן הפוסט-עת'מאני ונעמוד על ההשלכות שהיו למדיניותן על התפתחותו של הסכסוך הישראלי-ערבי. בהמשך נלמד על התפשטות המלחמה הקרה לאזור ועל המשמעויות הפוליטיות, כלכליות ואסטרטגיות-צבאיות שהיו לכך מן ההיבטים הרגיונלי והבינלאומי/בינגושי. כמו כן, נבחן את השינויים הפנימיים הפוליטיים, חברתיים ואידאולוגיים שהתחוללו באזור מאז סיומה של מלחמת העולם השנייה – שינויים אשר השפיעו על גיבושן של האוריינטציות הבינלאומיות של מדינות האזור. דגש מיוחד יושם על הסכסוך הישראלי-ערבי ותנותח מידת השפעתו על תהליך קבלת ההחלטות של מנהיגי האזור בהקשר של העימות הבינגושי, ותבדק השפעתו של הסכסוך על מדיניותן המשתנה של המעצמות כלפי הצדדים המעורבים בו. נברר ונסביר את הסיבות, הנסיבות והגורמים לשינויים התכופים במערכי הכוחות האזוריים וכיצד אלה נקשרו לזירה הבין-מעצמתית והבינלאומית. חלקו האחרון של הקורס יבחן את התמורות שחלו בזירות האזורית והבינלאומית עם סיומה של המלחמה הקרה וכיצד אלה השפיעו על מדיניות המעצמות כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי. דגש רב יושם על השלכות ״האביב הערבי״ על מדיניות המעצמות הגדולות כלפי האזור בעידן של אי-יציבות פוליטית,  מלחמות אזרחים וטרור אסלאמי טרנסלאומי. מעורבותה הגוברת של רוסיה בעידן פוטין במזרח התיכון תיבחן לעומק וייבדקו משמעויותיה מבחינת ישראל ושכנותיה.   

 

 

ב. תוכן הקורס:

מבנה הקורס ואופן פריסתו: הקורס מורכב מארבעה חלקים אסימטריים: הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה על חומרי קריאה, מפגשים אישיים בין המרצה לתלמידים כדי לקדם את עבודותיהם הסמינריוניות, ובמחצית השנייה של הקורס הצגת נושאי העבודה האישית בכיתה על ידי התלמידים.

*** ייתכנו שינויים במבנה ומהלך התכנית בהתאם לשיקול דעתו של המרצה.

 

נושאי הקורס:

נושא 1: מטרות ויעדי הקורס; הרצאת פתיחה -- המזרח-התיכון: קווים לפורטרט היסטורי - מאפיינים גיאוגרפיים, דתיים, עדתיים ולשוניים; המעצמות הגדולות והמזרח-התיכון בין שתי מלחמות עולם.

נושא 2: מושגי יסוד ותיאוריות ביחסים בינלאומיים הרלוונטיים לנושא הקורס.

נושא 3: מלחמת העולם הראשונה כנקודת מפנה בתולדות המזרח-התיכון: נפילת האימפריה העות'מאנית ויצירת ה"סדר החדש" - ההסדרים הדיפלומטיים, המרד הערבי הגדול והצהרת בלפור.

נושא 4: המזרח-התיכון בין שתי מלחמות עולם: הניסיון הפרלמנטרי והמאבק לעצמאות, התחדדות המאבק היהודי-ערבי בארץ-ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

נושא 5: המזרח-התיכון  בראי המעצמות הגדולות: מבוא למלחמה הקרה במזה"ת 1954-1945

נושא 6:  ניסוחה והוצאתה אל הפועל של מדיניות הניטרליזם הערבי: תהליך ההתקרבות בין בריה"מ לסוריה ומצרים: עסקאות נשק והסכמים כלכליים, 1955-1950. עמדתה של בריה"מ כלפי הקמתן של בריתות צבאיות בהשראה מערבית, יחסי ישראל-צרפת

נושא 7: המלחמה הקרה במזרח התיכון והשלכותיה (1958-1956); דוקטרינת אייזנהאואר והוצאתה אל הפועל בירדן ובלבנון.

נושא 8: הנאצריזם, הבעת'יזם והארגונים הפלסטיניים בשנות ה-60: התחזקות הכוחות הרדיקליים המהפכניים בעולם הערבי והדרך למלחמת ששת הימים

נושא 9: מלחמת ששת הימים ותוצאותיה: המימדים האזורי והבינלאומי.

נושא 10: מלחמת ההתשה: נקודת המבט הבין-מעצמתית.

נושא 11: עמדת המעצמות הגדולות לפני, במהלך ולאחר מלחמת אוקטובר 1973: ההערכה מחדש של מדיניותן המזרח-תיכונית בעקבות המלחמה.

נושא 12: הסכמי קמפ-דיויד ותהליך השלום הישראלי-מצרי: חיזוקם של האינטרסים האמריקנים במזרח התיכון וירידת ההשפעה הסובייטית באזור.

נושא 13: בין שתי מלחמות: מעצמות העל והסכסוך הישראלי ערבי ממלחמת לבנון (1982) למלחמת המפרץ הראשונה (1991).

נושא 14: התמוטטות בריה"מ, סוף המלחמה הקרה והמעבר לעולם חד-קוטבי: הפרספקטיבה המזרח-תיכונית.

נושא 15: ״האביב הערבי״, אי-היציבות במזרח התיכון, ומעורבותה הישירה של רוסיה במזרח התיכון.

 

 

ג. דרישות קדם:  התלמיד צריך לעמוד בדרישות המחלקה להשתתפות בסמינר לתואר ראשון

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  1. נוכחות והשתתפות בשיעורים חובה. כמו כן על כל תלמיד להגיש רפראט אחד במהלך החצי השני של הקורס; נושאי הרפראטים ייבחרו מהסילבוס, מהפריטים הביבליוגרפיים הנ"ל או בתאום עם המרצה.
  2. פגישות אישיות והנחייה לכתיבת העבודה הסמינריונית. הפגישות יתקיימו במועדים שייקבעו מראש עם התלמידים.
  1. כתיבת עבודה סמינריונית שאותה יש להגיש  עד 9/10/2021. העבודה היא אישית ואמורה להיות בהיקף של 30-25 עמודים כאשר הרווח בין השורות כפול. העבודה תיכתב על פי כללי הכתיבה המדעית כפי שמקובלים במדעי החברה. בחירת נושאי העבודה תהיה בתיאום עם המרצה והיא תעשה במהלך הקורס או עד סמוך לסיום שנת הלימודים. ניתן להחליף נושא וזאת באישור ובתאום מלא עם המנחה. העבודה צריכה להתבסס על מגוון רחב ועדכני של הספרות הרלוונטית בשפות העברית והאנגלית (כמובן שניתן להוסיף, במידת הצורך והיכולת, מקורות בשפות אחרות, למשל, ערבית, רוסית וצרפית). על העבודה לשלב תיאור עם ניתוח ותיאוריה רלוונטיים והיא תהווה יחד עם ההשתתפות והרפראטים  100% מהציון הסופי.

ה. מרכיבי הציון הסופי:

ציון העבודה הוא 100% אך לא יהיה ניתן להגיש את העבודה ולקבל ציון אם התלמיד לא מילא אחר הדרישות הנ״ל (ד-1 וד-2)

ו. ביבליוגרפיה.

רשימות קריאה מפורטות בחלוקה לחובה ולרשות ע"פ מהלך הלימודים ומפגשי הלימוד, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מספרי קריאה.

 

 

  מפגש ראשון (תאריך)

נושא המפגש

קריאת חובה

קריאת רשות

שיעור 1

נושא 1

אין

ברנרד לואיס, המזרח התיכון והמערב (תל-אביב: מערכות, 1972), ע"ע 30-11.

 

שיעור 2

נושא 2

Michael Handel, "Does the Dog Wag the Tail or Vice Versa? Patron-Client Relations", Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 6 (1981), pp. 24-35.

Graham Evans and Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relations (London: Penguin Books, 1998)

שיעור 3

נושאים 3 ו-4

 חגי ארליך, מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, אין תאריך), חטיבה ה', ע"ע 72 – 92.  יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המנדאט והבית הלאומי (1947-1917), כרך תשיעי, (ירושלים: כתר, 1982), ע"ע 33 – 56. 

 

Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University 1993), pp. 592-614. Elie Kedourie, Politics in the Middle East (Oxford & New York: Oxford University Press, 1992), pp. 155-192.

 

 

שיעור 4

נושאים 5 ו-6

רמי גינת, "פעולת ישראל בעזה ופרשת 'עסקת הנשק המצרית–צ'כית': הערכה מחדש של מדיניותה הבין־גושית של מצרים" , מתוך: מיכאל לסקר ורונן יצחקי (עורכים), אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות, ישראל בין העולם הערבי והזירה הבין-לאומית (רמת גן: הוצאת בר-אילן, 2012), עמ׳ 340-313. כנ״ל. אלי פודה, החתירה להגמוניה בעולם הערבי (תל-אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1996), ע"ע 24 – 43, 71 – 98. 

 

Bialer Uri, Between East and West: Israel's Foreign Orientation, 1948-1956 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 197-275.

 

שיעור 5

נושא 7

אבי שליים, קיר הברזל: ישראל והעולם הערבי (תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2005), פרק 4.

משה שמש ואילן טרואן (עורכים), מבצע קדש ומערכת סואץ 1956 (שדה בוקר: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון, 1994), ע"ע 237 – 268.  

 

Rami Ginat, Syria and the Doctrine of Arab Neutralism (Brighton: Sussex Academic Press, 2005), pp. 130-195.

שיעור 6

נושאים 8 ו-9

מיכאל אורן, שישה ימים של מלחמה (תל-אביב: דביר, 2004), פרקים 2-3.  שם, פרק 11.

Charles Smith, "The United States and the 1967 War", pp. 165-218; and Rami Ginat, "The Soviet Union: the Roots of War and a Reassessment of Historiography", pp. 165-218; in Roger Louis and Avi Shlaim (eds.), The 1967 Arab-Israeli War Origins and Consequences (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). Rashid Khalidi, "The 1967 War and the Demise of Arab Nationalism: Chronicle of a Death Foretold", in Roger Louis and Avi Shlaim (eds.), ibid., pp. 264-284.

שיעור 7

פגישות אישיות

 

אישי לכל תלמיד

 

שיעור 8

נושאים 10 ו-11

 

הרצאה פרונטלית

 

 דימה אדמסקי, מבצע קווקז: ההתערבות הסובייטית וההפתעה הישראלית במלחמת ששת הימים (תל-אביב: מערכות, 2006).

Craig Daigle, The Limits of Detente: The United States, the Soviet Union, and the Arab-Israeli Conflict, 1969-1973 (New Haven, CT. and London:  Yale University Press, 2012).

שיעור 9

פגישות אישיות

אישי לכל תלמיד

 

שיעור 10

נושאים 12-13

הרצאה פרונטלית ודיון בכיתה.

שמעון שמיר, "הרה-אורינטציה של מצרים לעבר ארה"ב - דינמיקה של קבלת החלטות בנושא הבין-גושי", מתוך רבינוביץ ושקד, המזרח-התיכון וארצות-הברית, ע"ע 261 – 302. פטריק סיל, אסד (תל-אביב: מערכות, 1993), עמ׳ 310-287.

Robert O Freedman, Moscow and the Middle East: Soviet Policy since the Invasion of Afghanistan (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 148-204, 317-338.

Alan R. Taylor, The Superpowers and the Middle East (New York: Syracuse University Press, 1991), pp. 143-179.

שיעור 11

פגישות אישיות

אישי לכל תלמיד

 

שיעור 12

נושאים 14 ו-15

הרצאה פרונטלית ודיון בכיתה.

Talal Nizameddin, Russia and the Middle East (London: Hurst & Co., 1999), pp. 71-107;

Melvin Goodman, "Moscow and the Middle East in the 1990s"; and, William Quandt, "The Arab-Israeli Conflict in the 1990s: Prospects for a Settlement", in: Phebe Marr and William Lewis (eds.), The Middle East Challenge After the Cold War (Boulder: Westview Press, 1993), pp. 13-37, 91-107.

שיעור 13

רפראטים

הצגת נושאי העבודה – 20 דקות כל תלמיד

ודיון בכיתה

 

שיעור 14

רפראטים

הצגת נושאי העבודה – 20 דקות כל תלמיד

ודיון בכיתה

 

שיעור 15

רפראטים

הצגת נושאי העבודה – 20 דקות כל תלמיד

ודיון בכיתה

 

שיעור 16

רפראטים

הצגת נושאי העבודה – 20 דקות כל תלמיד

ודיון בכיתה

 

שיעור 17

רפראטים

הצגת נושאי העבודה – 20 דקות כל תלמיד

ודיון בכיתה

 

 

 

 

 

 

 

*. ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

ז. שם הקורס באנגלית:

The Great Powers and the Arab-Israeli Conflict