ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

תואר: 
שנה: 

החלק הראשון, הצבוע בכחול, יופיע באופן אוטומטי בסילבוס המוגמר. אין צורך למלא אותו באתר.

תאריך עדכון: 22.10.2020

 

שם ומספר הקורס:  ניהול קונפליקטים ומשא ומתן (93-236-40)

שם המרצה: ד"ר תומר שמידט-ברד

סוג הקורס: (שיעור

שנת לימודים: תשפ"א                      סמסטר:       ב'                      היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס –

מו"מ וקונפליקטים מהווים חלק בלתי נפרד בהתנהלות ארגונים, כמו גם בחיי היומיום. מטרת הקורס היא להקנות כלים תיאורטיים ומעשיים לניתוח ופתרון קונפליקטים. הכרה של מבנה האינטרסים ואסטרטגיות במו"מ. להכיר סגנונות ניהול קונפליקט ואופני השפעה חשובים, כמו גם השפעתם של משתנים ממתנים על אופי הקונפליקט כמו מגדר, עוצמה חברתית ושליטה עצמית. בנוסף, להתנסות בטכניקות לפתרון קונפליקטים, כמו גם ליכולת להשליך מושגים תיאורטיים על קונפליקטים בשדה.

 

תוצרי למידה –

הכרה של מושגים ותיאוריות מרכזיות בתחום הקונפליקטים והמשא ומתן.

הדגמת יכולת ניתוח קונפליקטים- ניתוח מבנה האינטרסים, אסטרטגיות ניהול קונפליקט, שימוש באופני השפעה.

הבנה של עקרונות הגישור.

הבנת מקורות כוח במשא ומתן.

הכרה של טכניקות לפתרון קונפליקטים.

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: במסגרת הקורס נסקור גישות תיאורטיות לניתוח קונפליקטים ומשא ומתן. נסקור אסטרטגיות ושיקולים במשא ומתן, כמו גם אופני השפעה שונים. בהמשך, נדון בגורמים אשר עשויים להשפיע על אופי קונפליקט, כגון רגשות, חוסן אישיות ועוצמה חברתית. נסקור דרכים לפתרון קונפליקט ונתרגל בכיתה טכניקות להגעה לפתרון קונפליקט אינטגרטיבי.

 

מהלך השיעורים: השיעורים יכללו הרצאה פרונטלית בעזרת מצגות ppt. בהמשך, בשיעורים יתקיימו סימולציות של ניהול קונפליקטים וניתוח שלהן, השיעורים האחרונים יכללו מצגות סטודנטים בנוסף לסימולציות.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1-2

מבוא- הגדרת קונפליקט, מבנה אינטרסים, אסטרטגיות מו"מ

Deutch (2009)

 

3

סגנונות אישיים ומודל העניין הכפול

Thomas and Kilmann (2007); Rahim (1983)

 

4

שימוש באופני השפעה רכים/קשים במו"מ

Raven (1965)

 

5

רגשות, אישיות וחוסן אישי בניהול קונפליקטים

Druckman and Olekalnes (2008); Liu and Wang (2010)

 

6-9

עקרונות הגישור

Pruitt and Lewis (1975)

משלב זה של, יתקיימו סימולציות בכל שיעור

10

משתנים ממתנים במו"מ- מגדר וכוח

Nelson et al., (2015)

 

 

11

משתנים ממתנים במו"מ- עוצמה חברתית

Keltner et al., (2003)

 

12

משתנים ממתנים במו"מ- שליטה עצמית

Tangney et al., (2004)

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

השתתפות בסימולציות במהלך הקורס

מבחן מסכם על החומר הנלמד בכיתה

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

מבחן מסכם (100%)

 

ו. ביבליוגרפיה:

חומר חובה לקריאה –

 

Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of Management Journal, 26, 368–376.

 

חומר לקריאה מומלצת –

Baumeister, R. F., & Heatherton, T. (1960). Self-regulation failure: An overview. Psychological Inquiry, 7, 1-15.

Galinsky, A. D., Gruenfeld, D.H., & Magee, J.C. (2003). From power to action. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 453-466.

Druckman, D., & Olekalns, M. (2008). Emotions in negotiation. Group decisions and negotiation, 17, 1-11.

Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). Power, approach and inhibition, Psychological Review, 110, 265-284.

Liu, M., & Wang, C. (2010). Explaining the influence of anger and compassion on negotiators interaction goals: An assessment of trust and distrust as two distinct mediators. Communication Research, 37, 443-472.

Nelson, N., Bronstein, I., Shacham, R., & Ben-ari, R. (2015). The power to oblige: power, gender, and negotiation behaviors. Negotiation and Conflict Management Research, 8(1), 1-24.

Nelson, N., Shacham, R., & Ben-ari, R. (2015). Trait Negotiation Resilience: a measurable construct of resilience in mixed-interest interactions. Personality and individual differences, 88, 209-218.

 Pruitt, D. G., & Lewis, S. A. (1975). Development of integrative solutions in bilateral negotiation. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 621–633.

Raven, B. H., (1993), The basis of power: Origins and recent development. Journal of Social Issues, 49, 227-251.

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271-322.

Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974, 2007). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Mountain View, CA: Xicom.

Uziel, L., & Hefetz, U. (2014). The selfish side of self-control. European Journal of Personality, 28(5), 449-458.

Van Kleef, G. A., & De Dreu, C. K. (2010). Longer Term Consequences of Anger Expression in Negotiation: Retaliation or Spillover? Journal of Experimental Social Psychology, 46, 753-760

 

 

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים.

Deutch, M. Cooperation and Competition. In M., Deutsch, P.T., Colman, & E.C. Marcus (2009). Handbook of Conflict Resolution (2nd edition). CA: Jossey Bass.

Pruitt, D. G. (1983). Achieving integrative agreements. In M. H. Bazerman & R. J. Lewicki (Eds), Negotiating in Organizations. Beverly Hills, CA: Sage.

Raven, B. H. (1965). Social influence and power. In D. Steiner & M. Fishbein (Eds.), Current studies in social psychology (pp. 371-382). New York: Holt, Rinehart, and Winston.

גלין, א. (1960) דינמיקה של משא ומתן: מתיאוריה ליישום. תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל אביב.

 

חומר מחייב למבחנים.

לא רלוונטי

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Conflict management and negotiation