מבוא לסוציולוגיה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 09/2020

המערך לתוכניות ייעודיות

 

מבוא לסוציולוגיה   93-201-40

 

שם המרצה: ד"ר עדה יורמן

 

סוג הקורס: מתוקשב 

שנת לימודים: תשפ"א     סמסטר: א'+ב'   היקף שעות: 2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקניית מושגי יסוד בסוציולוגיה והכרת דרך החשיבה הסוציולוגית תוך התמקדות במציאות הישראלית.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

הקורס מתחלק למספר נושאים ובהם: מהי סוציולוגיה, התרבות, הזיכרון הקולקטיבי, הסטטוס והתפקיד, הפיקוח החברתי, הסוציאליזציה, הפמיניזם בתיאוריה ובפרקטיקה, הריבוד החברתי, התיאוריות הסוציולוגיות.

 

מהלך השיעורים: הקורס מתוקשב במלואו ומחולק ליחידות הוראה

במהלך הקורס יתקיימו שלושה מפגשים פרונטליים במועדים הקבועים במערכת

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

יחידת הוראה 1

מהי סוציולוגיה

דורקהיים, א' (1897 נוסח עברי 2002): ההתאבדות (ע"מ 133-150).

 

 

 

 

 

 

יחידת הוראה 2

תרבות , ערכים ונורמות

בארט, ר (1957 נוסח עברי 1998): מיתולוגיות (ע"מ 187-189).

 

קימרלינג, ב' (1993). המיליטריזם חברה הישראלית. תיאוריה וביקורת, 4, 123-140. 

 

 

שיעור מס 3

 

 

 

 

 

הזיכרון הקולקטיבי: היבטים תיאורטיים תוך התמקדות במשפט קסטנר כמחוז זיכרון

Schwartz, B. (1991). Social Change and Collective memory: The Democratization of George Washington. American Sociological Review, 56, pp. 221-236.

 

 

יחידת הוראה 4

 

 

 

סטטוס ותפקיד

 

Becker.H. (1986). Deviance by Definition. In: L. Coser and B. Rosenberg (eds.) Sociological Theory, pp. 476-482. New- York: Macmillan.

 

 

יחידת הוראה 5

סטייה ופיקוח חברתי

פוקו, מ' (1993). ההיפותזה הדכאנית. תיאוריה וביקורת, 4, ע"מ 153-160.

 

 

יחידת הוראה 6

הסוציאליזציה

שפירא, י', בן-אליעזר, א' (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד, ע"מ 58-72.

 

 

יחידת הוראה 7

הפמיניזם בתיאוריה ובפרקטיקה

 

קמיר, א' (2009). זה מטריד אותי-לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד (ע"מ 149-160).

 

 

יחידת הוראה 8

הריבוד החברתי

פישר, ש', בקרמן, צ' (2001). "כנסיה" או "כת"? בתוך: פלד, י' (עורך), ש"ס אתגר הישראליות (ע"מ 321-342). תל-אביב: ידיעות אחרונות.

 

יחידת הוראה 9

תיאוריות סוציולוגיות

ארון, ר' (1994). ציוני דרך בהגות הסוציולוגית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, ע"מ 485-545. (חובה).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: אין

 

חובות / דרישות / מטלות:

לימוד הנושאים השונים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המרצה

הגשת המטלות בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המרצה

בחינה אמריקאית בתום הקורס

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): לציון הסופי של מרכיבים:  

 70 אחוז ציון הבחינה

30 אחוז ציון המטלות

 

 

ד. ביבליוגרפיה:  

סוציולוגיה מהי?

Macionis, J. (1997). Sociology: a global introduction. New York: Prentice Hall.

דורקהיים, א' (1897 נוסח עברי 2002). התאבדות אנומית, בתוך: ההתאבדות. תל-אביב: בבל, ע"מ 133-150.

DeGrange, M. (1939).  Comte's Sociologies. American Sociological Review, 4, 17-26.

 

 

תרבות, ערכים ונורמות

 

בארט, ר' (1957 נוסח עברי 1998). מכונית הסיטרואן החדשה, בתוך: מיתולוגיות. תל-אביב: בבל ע"מ 187-189.

 

הלמן, ע' (2010). ביגוד וישראליות בשנותיה הראשונות של המדינה. זמנים, 110, ע"מ 66-79.

 

קימרלינג, ב' (1993). מיליטריזם בחברה הישראלית. תיאוריה וביקורת, 4, ע"מ 123-140.

 

 

זיכרון קולקטיבי

Schwartz, B. (1991). Social Change and Collective memory: The Democratization of George Washington. American Sociological Review, 56, pp. 221-236.

 

Fowler, B. (2005). Collective Memory and Forgetting Components for a study of Obituaries. Theory, Culture and Society 22 (6) 53-72.

 

צוקרמן, מ' (2001). האנדרטה לזכר השואה בברלין. זמנים, 76, ע"מ 48-57.

 

פייגה, מ' (2007). תמורות בזיכרון הקולקטיבי ובמיתוס הפוליטי. בתוך: נאור, מ' (עורך), צבא, זיכרון וזהות לאומית (ע"מ 87-92).ירושלים: הוצאת מאגנס.

 

נורה, פ' (1993). בין זיכרון להיסטוריה: מחוזות הזיכרון- Les lieux de memoire . זמנים, 45, ע"מ 4-19.

 

סטטוס ותפקיד

שפירא, י', בן-אליעזר, א' (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד, ע"מ 40-57.

 

ברגר, פ' (1970). חברה באדם. בתוך: הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד, ע"מ 99-115.

 

פיקוח חברתי וסטייה

Becker.H. (1986). Deviance by Definition. In: L. Coser and B. Rosenberg (eds.) Sociological Theory, pp. 476-482. New- York: Macmillan.

 

ברגר, פ' (1970). הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד, ע"מ 72-98.

 

הלמן, ש' (1999). יש גבול. 50 ל-48 מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל – גיליון מיוחד של תיאוריה וביקורת, 12-13, ע"מ 313-319.)

 

ספארגו, ת' (2002). ג הקווירית. תל-אביב: ספריית הפועלים (ע"מ 7-36).

 

באטלר, ג' (2001). קוויר באופן ביקורתי. תל-אביב: רסלינג (7-20)

 

בג"צ 721/94 אל על נגד דנילוביץ, פ"ד מח (5) 749

סוציאליזציה

שפירא, י', בן-אליעזר, א' (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד, ע"מ 58-72.

 

יזרעאלי, ד' (1999). מגדור בשרות הצבאי בצה"ל. תיאוריה וביקורת, 14, ע"מ 85-109.

 

הפמיניזם בהגות ובפרקטיקה

ברק-ארז, ד' (2005). הפמיניזם המשפטי של קתרין מקינון והמעבר מן השוליים למרכז מביקורת אל יצירת עולם מושגים משפטי חדש, בתוך: מקינון, ק' פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה. תל-אביב: רסלינג, ע"מ 7-19.

 

קמיר, א' (2002). פמיניזם, זכויות ומשפט. תל-אביב: משרד הביטחון, ע"מ 31-49.

בג"צ 4541/94 אליס מילר נגד שר הביטחון פ"ד מט (4) 94

 

קמיר, א' (2009). זה מטריד אותי-לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד (ע"מ

149-160).

 

ריבוד חברתי וכוח פוליטי

בנדיקס, ר', ליפסט, מ', ס' (1966 נוסח עברי 1973). בתוך: ליסק, מ' (עורך), סוגיות בסוציולוגיה, (ע"מ 47-71) תל-אביב: עם-עובד.

 

פישר, ש', בקרמן, צ' (2001). "כנסיה" או "כת"? בתוך: פלד, י' (עורך), ש"ס אתגר הישראליות (ע"מ 321-342). תל-אביב: ידיעות אחרונות.

 

יפתחאל, א' (1998. בינוי אומה וחלוקת המרחב ב"אתנוקרטיה הישראלית": התיישבות, קרקעות ופערים עדתיים. עיוני משפט כ"א (3), ע"מ 637-663.  

 

ברק-ארז, ד' (2003). משפטי מפתח: ציוני דרך בבית המשפט העליון. תל אביב: האוניברסיטה המשודרת. (ע"מ 73-83). 

 

 

תיאוריות סוציולוגיות

שפירא, י', בן-אליעזר, א' (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד, ע"מ 166-182.

 

ארון, ר' (1994). ציוני דרך בהגות הסוציולוגית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, ע"מ 485-545.  

 

 

ריצר, ג (2006). פונקציונליזם סטרוקטורליסטי, בתוך: תיאוריות סוציולוגיות מודרניות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (ע"מ 105-133).