פסיכולוגיה חברתית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 01.09.2020

 

שם ומספר הקורס: 

פסיכולוגיה חברתית 93-252-40

שם המרצה: ד"ר אמיר זילבר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשפ"א              סמסטר: א'                    היקף שעות: 2 נ"ז

אתר הקורס באינטרנט: במערכת LEMIDA  

מייל: amir.zilber@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש     

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

בני אדם הם יצורים חברתיים, זקוקים לזולת ולקבוצה כדי לשרוד, ומשפיעים ומושפעים מהאחר ומהקבוצה. הקורס יעסוק בתהליכים החברתיים המרכזיים המשפיעים עלינו. במהלכו יוצגו תיאוריות מרכזיות ומחקרים קלאסיים ועכשוויים, ויושם דגש על יישום וחיבור בין התיאוריה לבין המציאות.

 

תוצרי למידה:

פיתוח מודעות לזווית החברתית של הקיום האנושי

היכרות עם התיאוריות המרכזיות בתחום הפסיכולוגיה החברתית

פיתוח היכולת לנתח עבודות מחקריות

פיתוח היכולת להגות ולתכנן מחקרים

חיבור בין המישור התיאורטי לבין היום יום

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: בקורס יילמדו הנושאים המרכזיים של הפסיכולוגיה החברתית. בין הנושאים נעסוק בתהליכי השפעה חברתית, בתוכם שכנוע, קונפורמיות, ציות. נבחן גם את משקלה של הזהות החברתית/קבוצתית במיצוב זהותו וערכו של הפרט. בנוסף, נעסוק בגורמים המסבירים את התוקפנות האנושית ודרכים לצמצומה, ולהבדיל, בהיבטים היפים של החברה האנושית כדוגמת סולידריות והתנהגות פרו-חברתיות.

 

 

מהלך השיעורים: השיעורים יהיו פרונטאליים, יכללו דיונים כיתתיים על נושאים שונים, וניתוח טקסטים. את השיעורים ילוו מצגות ועזרי המחשה נוספים כגון סרטונים. בנוסף, במהלך השיעורים יובאו המחשות מהשדה.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור*

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1-2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית: הגדרת התחום, שאלות יסוד

מאיירס (2012), כרך א', פרק 1, עמ' 4-11

 

3-5

השפעה חברתית: חיקוי, נורמות, קונפורמיות וציות

מאיירס (2012), כרך א', פרק 6, עמ' 224-241

 

6-7

השפעה חברתית: ציות לסמכות

סלייטר (2005), פרק 2, עמ' 38-69

 

8-9

השפעה חברתית: שכנוע, פרסום

טאובמן- בן ארי (1999)

 

10-12

עמדות והתנהגות, דיסוננס קוגניטיבי

ארונסון (1979), פרק 4, עמ' 87-102

 

13-15

סטריאוטיפים ודעות קדומות

מאיירס (2012), כרך ב', פרק 9, עמ' 374-383

 

16-18

התנהגות אנטי-חברתית

מאיירס (2012), כרך ב', פרק 10, 431-444

 

19-21

התנהגות פרו-חברתית

Levine et al. (2005), pp 443-453

 

22-23

הקבוצה

 

 

24-26

תפיסת העצמי והזולת: תהליכי ייחוס

מאיירס (2012), כרך א', פרק 3, 119-130

 

27

סיכום ואינטגרציה

 

 

 

 

* תוכנית ההוראה המופיעה כאן מבוססת על שיעורים באורך של שעה וחצי (בפועל משכו של כל מפגש יהיה שעתיים).

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות ב-85% מהשיעורים

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

מבחן בסיום הקורס על החומרים שיילמדו בכיתה והחומרים שתתבקשו לקרוא

 

ו. ביבליוגרפיה:

חומר חובה לקריאה:

 

מופיע בחלק הקריאה הנדרשת

 

 

חומר לקריאה מומלצת – קריאת העשרה.

 

 

ספרי הלימוד (textbooks):

 

ארונסון, א' (1979). היצור החברתי. תל-אביב: ספריית הפועלים.

מאיירס, ד"ג (2012). האוניברסיטה הפתוחה - פסיכולוגיה חברתית. כרך א' וכרך ב'.     רעננה:הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

Baron, R.A., Branscombe, N.R., & Byrne, D. (2008). Social psychology (12th

 

ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.   

 

 

מקורות נוספים:

 

ברזניץ, ש' (1970). פסיכולוגיה חברתית. תל-אביב: עם עובד.

הומנס, ג"ק (1968). התנהגות בני-אדם בקבוצה. תל אביב: יחדיו.

טאובמן- בן ארי, א' (1999). ההשפעה של בולטות מוות על נטילת סיכונים במהלך

            הנהיגה- בחינה של תיאוריית ניהול האימה. פסיכולוגיה, ח', 50-64.

כהנמן, ד', ואחרים (2005). רציונאליות, הוגנות, אושר. חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה.

נוי, פ' (1999) .התהליכים הנורמליים לתחזוקת תחושת-העצמי - היחסים עם הזולת והקבוצה.

שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה , 14, 6-12.

סלייטר לורן (2005). לפתוח את התיבה של סקינר, עשרת הניסויים הפסיכולוגיים הגדולים של

המאה העשרים. תל אביב: אריה ניר הוצאה לאור בע"מ.

שפירא, י' ובן אליעזר, א' (1989). יסודות הסוציולוגיה. תל אביב: עם עובד- ספריה    אוניברסיטאית.

 

Al Ramiah, A., & Hewstone, M. (2013). Intergroup contact as a tool for

 

            reducing, resolving, and preventing intergroup conflict: Evidence,

 

            limitations, and potential. American Psychologist, 68, 527–542.

 

Asch, S. (1956). Studies of independence and conformity: A minority of one

 

            against a unaflimous majority. Psychological Monographs, 70 Whole

           

            No. 416.

 

Balcetis, E., & Dunning, D. (2006). See what you want to see: Motivational

 

            influences on visual perception. Journal of Personality and Social

           

            Psychology, 91, 612-625.

 

Blanken, I., van de Ven, N., & Zeelenberg, M. (2015). A meta-analytic review of 

moral licensing. Personality and Social Psychology Bulletin, 41, 540–558

Blass, T. (1999). The Milgram paradigm after 35 years: Some things we now know

about obedience to authority. Journal of Applied Social Psychology, 29, 955–978.

Burger, J. M. (2009). Replicating Milgram: Would people still obey today? American

Psychologist, 64, 1–11

Chartrand, T. I., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect: The perception-

            behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social

            Psychology, 76, 893–910.

Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced

           

            compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58 , 203-211.

 

Gilbert, D., Pelham, B., & Krull, D. (1988). On cognitive busyness: When

 

            person perceivers meet persons perceived. Journal of Personality and

           

            Social Psychology, 54, 733–740.

 

Gino, F., Ayal, S., & Ariely, D. (2009). Contagion and differentiation in

 

            unethical behavior: The effect of one bad apple on the barrel.

 

            Psychological Science, 20,393–398.

 

Levine, R.M., Prosser, A., Evans, D., & Reicher, S.D. (2005). Identity and

           

            emergency intervention: How social group membership and

           

            inclusiveness of group boundaries shapes helping behavior. Personality     

 

            and Social Psychology Bulletin, 31, 443–453.

 

Nisbett, R. E.,& Wilson, T. D. (1977a) The Halo Effect: Evidence for

                                                                     

            Unconscious Alteration of Judgments. Journal of Personality and Social

 

            Psychology,35, 250–256.

Sachdeva, S., Iliev, R., & Medin, D.L. (2009). Sinning saints and saintly

           

            sinners: The paradox of moral self-regulation. Psycho-logical Science,      

 

            20, 523–528.

 

Schmidt, M. F. H., Butler, L. P., Heinz, J., & Tomasello, M. (2016). Young           children see a single action and infer a social norm: Promiscuous            normativity in 3-year-olds. Psychological Science, 27, 1350-1370.

 

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel

 

            process model. Communication Monographs, 59, 329–349.

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Social Psychology