בחינות קיץ תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

 

שעה

מועד ב

 

שעה

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר

18.10.20

18:00

22.11.20

18:00

רטוריקה תעמולה והופעה לפני קהל

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

29.10.20

יום ה'

09:00

3.12.20

יום ה'

09:00

ניהול קשרי עובדים

93-435-20

ד"ר מיכל סלצקי

11.10.20

18:00

15.11.20

18:00

קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד

04-526-57

 

ד"ר דן יפה

1.11.20

18:00

6.12.20

18:00

מועדי ישראל

02-0473-57

ד"ר בעז שפיגל

8.11.20

18:00

20.12.20

18:00