מועדי ג' / מועדים מיוחדים

על פי תקנון מדור סטטוס:

מועד ג' / מועד מיוחד

 1. כל סטודנט זכאי להבחן בשני מועדים בקורס שבו מתקיימת בחינה, בשנה שבה נלמד הקורס, במועדים שנקבעו על ידי האוניברסיטה.

 

 1. סטודנט שנכשל במועד א' ובמועד ב', או שנעדר בשני המועדים ללא הצדקה* או שנכשל או שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו באחד מהם ונעדר מן השני ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת.

         הוא יוכל להירשם לאותו קורס שנית ולהיבחן בו ככל סטודנט אחר. בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד באותו קורס יותר

         מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים, (בסך הכול שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס).

 

 1. הסטודנטים הבאים יהיו רשאים לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדים:
 • סטודנט שנעדר ממועד א' ו/או ממועד ב' מסיבות מוצדקות (מפורטות למטה)
 • סטודנט אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט לקורס אחד או שניים המהווה/ים דרישה אחרונה לקבלת התואר ועומד בתנאים הבאים: למד את הקורס/ים שבו/ שבהם הוא מבקש להבחן במועד מיוחד, בשנה האקדמית החולפת.  |  נעדר מהבחינה/ות מסיבות מוצדקות.  |  לא התקיים מועד נוסף באותו הקורס, או בקורס מקביל במהלך הסמסטר העוקב.

 

 1. סטודנט אשר אושרה לו בחינה במועד עוקב/מיוחד לפנים משורת הדין, אף שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות בסיבות שנקבעו כמוצדקות*, יהיה חייב בתשלום דמי בחינה** בשיעור ובתנאים שיקבעו מוסדות האוניברסיטה. אישורים מסוג זה יוגבלו למקסימום של 5 קורסים, ויינתנו אך ורק בשנה"ל העוקבת ללימודים באותם הקורסים, לפי שיקול דעת של מדור הסטטוס.

 

**חיוב זה איננו בטל ואיננו נזקף לטובת בקשה אחרת בשום מקרה, גם אם המבקש איננו נבחן בסופו של דבר במועד שאושר לו. חיוב בדמי בחינה וחיובים נגררים (10% שכ"ל וכל המתחייב ) מצטרף לחשבון שכר הלימוד וחלים עליו כל הכללים וההתחייבויות החלות על חוב שכר לימוד.

 

הבהרה: סטודנט אשר אושרה לו בחינה במועד עוקב / מיוחד לפנים משורת הדין, אף שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות בסיבות שנקבעו כמוצדקות, לא יהיה זכאי אוטומטית למועד בחינה מיוחד אף אם נעדר מהמועד העוקב/ המיוחד שאושר לו כאמור מסיבה שנקבעה כמוצדקת.

 

שיפור ציון

 1. סטודנט שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו במועד א' רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה הוא לומד את הקורס. עליו להירשם באמצעות האינטרנט וכפוף להנחיות מדור הבחינות. סטודנט שלא נבחן שנית במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה למד את הקורס, יוכל לפנות למדור הסטטוס בבקשה לבחינה חוזרת לשיפור ציון בשנה"ל העוקבת בלבד, (ראה סעיף א' לעיל, מועד הגשת בקשות למדור סטטוס) מועד נוסף יאושר בתנאים שלהלן:
 • הקורס ניתן שנית בסמסטר העוקב בשנה"ל הבאה (לא ייקבע מועד מיוחד לשם שיפור ציון).
 • הקורס אינו מהווה תנאי מוקדם לקורס מתקדם שבו למד או לומד הסטודנט;

 

 1. סטודנט שיאושר לו לגשת למועד בשנה"ל הבאה לשם לשיפור ציון, יותר לו להיבחן רק בשנה"ל העוקבת ללימודיו באותו קורס בפעם הראשונה. סטודנט רשאי לשפר ציון בחינה פעם אחת בלבד בכל קורס.

 

 1. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה האחרונה.

 

 1. סטודנט שנרשם לקורס לשם שיפור ציון אך לא ניגש לבחינה – יישמר ציונו האחרון מהקורס המקורי.

 

 1. לא תאושר הגשה חוזרת של עבודה/סדנה/תרגיל/מעבדה לשם שיפור הציון לאחר שהמרצה כבר נתן ציון.

 

 1. בחינות חוזרות לשיפור ציון יתקיימו במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה, על החומר שנלמד באותה שנה, או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה ע"י מדור הסטטוס. בקשה לשיפור ציון לא תהיה עילה לאישור מועד מיוחד.

 

 1. לא תאושר בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר.

בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! כל ציון קודם מתבטל מיד ברגע שבו ה סטודנט מופיע לבחינה נוספת בקורס זה.

אישור להיבחן במועד מיוחד אינו מהווה אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס, או לזכות אחרת כלשהי (כגון, אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה).

 

הסטודנט צריך לעמוד בכל דרישות הקורס של אותה השנה בה ניגש למועד ג'בנוסף, על הסטודנט להתעדכן בחומר הבחינה של אותה שנה אליה הוא ניגש. אחריות זו מוטלת על הסטודנט בלבד.

 

סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:

 1. חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות
 2. שירות מילואים - ראה תקנון
 3. מחלה ממושכת, אשפוז בבי"ח, שמירת היריון, לידה וכד
 4. כל סיבה אחרת שוועדת הסטטוס תחליט שהיא מוצדקת (כגון: נישואין, אבל וכדו')

 

הגשת בקשה

הגשת בקשה למועד ג' / מועד מיוחד יש להגיש באמצעות אתר האינבר. יש להכנס לפניות מנהליות> הגשת בקשה> מועד מיוחד ועבודה באיחור.
 
להתייעצות בנושא מועדי ג' / מועדים מיוחדים:
 • תלמידי התוכניות מורשה / ניצבים / משא"ן ייפנו לגב' איילת גליל במייל: Ayelet.Galil@biu.ac.il
 • תלמידי תוכנית מגן יפנו לגב' שירלי מוסקל במייל: Shirley.Muskal@biu.ac.il 

למען הסר ספק - הרכזות מטפלות בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות ישירות למדור סטטוס.