הגשת עבודות

 1. מטלות ועבודות סמינריוניות יוגשו בתאריך שנקבע על ידי המרצה. באשר לעבודות סמינריוניות נדגיש, כי בכל מקרה יש להגישן לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים הבאה.
 2.  
 3. במידה וסטודנט לא יכול להגיש עבודה המהווה תרגיל כחלק ממטלות הקורס, במועד שנקבע ע"י המרצה, עליו לפנות ישירות למרצה במייל ולבקש אישור על כך.
 4.  
 5. במידה וסטודנט לא יכול להגיש את העבודה הסמינריונית במועד שנקבע על ידי המרצה, עליו להוריד מאתר האינטרנט טופס הנקרא: " טופס הגשת עבודה באיחור" למלא אותו בקפידה, להחתים את המרצה ולהעביר את הטופס למדור לזרועות הביטחון, המדור ידאג להחתים את מדור שכ"ל על גבי הטופס.
 6.  
 7. לידיעתכם, הגשת עבודה סמינריונית באיחור עלולה לגרור תשלום של 10% ומלוא התשלומים הנלווים אם לא נערכה תכנית למודים באותה שנת לימודים בה מוגשת העבודה הסמינריונית.
 8. בכל מקרה כל נושא החיוב קשור למדור שכר לימוד ואם התלמיד רוצה לפנות בנושא זה, עליו לפנות ישירות למדור שכר לימוד.
 9.  
 10. במידה והסטודנט קיבל הארכה בתאריך הגשת העבודה הסמינריונית, ולא הספיק לעמוד בתאריך החדש, יפנה שוב למרצה עם טופס הגשת עבודה באיחור חדש, יחתים את המרצה ויעביר אלינו את הטופס חתום. אנו נעבירו למדור שכר לימוד לחתימה על פי התנאים המפורטים בסעיף 3.
 11.  
 12. לתשומת לבכם, ציון עבודה סמינריונית אינו ניתן לערעור.
 13.  
 14. את העבודה ניתן להגיש ישירות למרצה או דרך המדור לזרועות הביטחון.
 15.