הגשת עבודות

1. מטלות ועבודות סמינריוניות יוגשו בתאריך שנקבע על ידי המרצה.

 

באשר לעבודות סמינריוניות נדגיש, כי בכל מקרה יש להגישן לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים הבאה.

 

 

2. במידה וסטודנט לא יכול להגיש עבודה המהווה תרגיל כחלק ממטלות הקורס, במועד שנקבע ע"י המרצה, עליו לפנות ישירות למרצה במייל ולבקש אישור על כך.

 

3. במידה וסטודנט לא יכול להגיש את העבודה הסמינריונית במועד שנקבע על ידי המרצה, למלא בצורה ברורה את טופס הגשת עבודה באיחור, ולהעבירו למדור לזרועות הביטחון באמצעות המייל לרכזת הרלוונטית. יש לציין במייל בצורה מפורשת את פרטיכם האישיים ואת מהות הבקשה.

  • תלמידי מורשה / ניצבים / משא"ן - את הטופס החתום יש לשלוח לגב' איילת גליל במייל: Ayelet.Galil@biu.ac.il
  • תלמידי מגן - את הטופס החתום יש לשלוח לגב' שירלי מוסקל במייל: Shirley.Muskal@biu.ac.il 

למען הסר ספק - הרכזות מטפלות בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות ישירות למחלקות הלימוד שלהם.

 

 

4. לידיעתכם, הגשת עבודה סמינריונית באיחור עלולה לגרור תשלום של 10% ומלוא התשלומים הנלווים אם לא נערכה תוכנית למודים באותה שנת לימודים בה מוגשת העבודה הסמינריונית.

 

5. בכל מקרה כל נושא החיוב קשור למדור שכר לימוד ולשאלות בנושא יש לפנות אליהם ישירות.

 

6. במידה והסטודנט קיבל הארכה בתאריך הגשת העבודה הסמינריונית, ולא הספיק לעמוד בתאריך החדש, יפנה שוב למרצה עם טופס הגשת עבודה באיחור חדש, יחתים את המרצה ויעביר אלינו את הטופס חתום. אנו נעבירו למדור שכר לימוד לחתימה על פי התנאים המפורטים בסעיף 3.

 

7.את העבודה ניתן להגיש ישירות למרצה או דרך המדור לזרועות הביטחון - לפי החלטת המרצה.