קבלה ללימודים על תנאי

קבלה על תנאי למסגרת ב.א מן המנין בתנאי:

למועמדים עם ממוצע בגרות נמוך מהמינימום הנדרש, בטווח שבין 78-82, קיימת אפשרות ללימודים "על-תנאי" בשנה א'.

הקבלה תתבצע לאחר דיון בוועדת חריגים של המדור לקבלת תלמידים. כל מקרה יידון לגופו.

ניתן ללמוד במסגרת זו שנה אחת בלבד.

על הסטודנטים לעמוד בממוצע כללי של 75 בכל קורסי המבוא שייקבעו ע"י הוועדה לקבלת תלמידים.

בסיום שנה א' – יתקיים דיון מחודש בוועדה לקבלת תלמידים.

לאחר עמידה בממוצע הנדרש – יש לפנות למדור לצורך שינוי מעמד לב.א. רב תחומי "מן המניין" לקראת שנה ב'.

סטודנט שאינו יעמוד בממוצע הנדרש – לא יוכל להמשיך את לימודיו.