אנגלית

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה.

סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם בלימודי אנגלית כשפה זרה עד סוף השנה השנייה ללימודיהם, יורשו להירשם וללמוד אך ורק קורסי אנגלית כשפה זרה, עד שיסיימו חובותיהם בהם.

 

מיון לקורסים לתואר ראשון

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

לפי תוצאות הבחינות הנ"ל מסווגים הסטודנטים לתואר ראשון כדלקמן:

רמה

ציון בבבחינת

פסיכומטרי \ אמיר"ם

ציון מבחן אמי"ר

(עד לשנת תשפ"א)

עלות הקורס בשנת תשפ"ג

מידע נוסף

בסיסי

85-99

185-199

3,075 ₪

יתקיים במשך 2 סמסטרים. בסיומו עוברים לקורסים מתקדמים א'

מתקדמים א'

100-119

200-219

2,050 ₪

יתקיים במהלך סמסטר אחד. בסיומו עוברים לקורסים מתקדמים ב'

מתקדמים ב'

120-133

220-233

ללא עלות*

יתקיים במהלך סמסטר אחד. סיום בהצלחה של קורס זה מעניק פטור מחובת אנגלית

פטור

134 ומעלה

234 ומעלה

-

-

 
 

* תשלום עבור קורסי אנגלית יצורף ליתרת שכר הלימוד של הסטודנט מעבר לשכ"ל הבסיסי.

** רישום חוזר לקורס אנגלית מתקדמים ב' יחוייב בתשלום ע"ס 2,050 ש"ח (צמוד למדד)

הסכומים מעודכנים לפי תקנון שכר לימוד המפורסם באתר.

 

פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:

תקנון פטור מקורסי אנגלית ניתן למצוא בתקנון המחלקה לאנגלית כשפה זרה.

 

פנייה למדור לזרועות הביטחון

לשליחת המסמכים, תלמידי התוכניות מורשה/ ניצבים/ משאבי אנוש/ צופן יפנו לגב' קיינר אופק במייל keynar.ofek@biu.ac.il

תלמידי תוכנית מגן יפנו לגב' נירית בן זינו במייל nirit.ben-zino@biu.ac.il

למען הסר ספק - הרכזות מטפלות בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות ישירות למחלקה לאנגלית כשפה זרה.