חידוש / הפסקת לימודים

הודעה על הפסקת לימודים

סטודנט אשר נרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך באופן רשמי ומסודר למדור תוכניות לימודים ומעקב (תל"מ). 

את ההודעה יש להעביר באמצעות אתר המידע האישי (מערכת in-bar) בקטגוריית בקשות ואישורים > הגשת בקשה > הפסקת לימודים.

במקביל, יש לעדכן את צוות המדור באמצעות מייל לכתובת z.bitachon@biu.ac.il או באמצעות עמוד צור קשר.

מייל הנשלח למדור לתוכניות לזרועות הביטחון או למדור שכר לימוד אינו מהווה הודעה רשמית על הפסקת לימודים.

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה חיוב בשכר לימוד כמפורט בתקנון הפסקת לימודים באתר של מדור שכר לימוד.

 

בקשה לחידוש לימודים

סטודנט שהפסיק/הקפיא את לימודיו ומעוניין לחדשם, נדרש לפנות לצוות המדור לצורך בירור והתאמת תוכנית לימודים מעודכנת בהתאם לדרישות האקדמיות.

את הבקשה לחידוש לימודים יש לשלוח באמצעות מייל לכתובת z.bitachon@biu.ac.il או באמצעות עמוד צור קשר.