תקנון מילואים

אוניברסיטת בר-אילן מסייעת זה שנים לסטודנטים המשרתים במילואים לעמוד בדרישות האקדמיות הנובעות מהיותם סטודנטים באוניברסיטה. הגורם האחראי מטעם האוניברסיטה לטיפול כולל במערך ההתאמות לסטודנטים ששירותו במילואים הוא דיקן הסטודנטים.

קישור לתקנון מילואים המלא ניתן למצוא באתר דיקן הסטודנטים. מצ"ב תימצות של תחומי הסיוע: 

נוכחות בשיעורים

 • סטודנט/ית זכאיים להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים ללא הגבלה, ולא יפגעו זכויותיהם בשל כך.
 • סטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו שירותו במילואים זכאים להעדר משיעורים בכל יום בתקופת המילואים.

לצורך מימוש זכות זו יש לפנות לרכזת המילואים בתוכנית הלימודים שלך (פרטים בהמשך העמוד) בצירוף אישור על שירות מילואים פעיל

 

מועד מיוחד למבחנים

 • סטודנט/ית שנעדרו מבחינה בשל שירות מילואים, וסטודנט/ית הורה שנעדרו מבחינה בשל שירות מילואים שלבן או בת זוגו זכאים להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסידו ללא תשלום נוסף.
 • סטודנט/ית ששירתו בשירות מילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט/ית שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירתו שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאים להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט/ית הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
 • סטודנט שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד לקבלת תוצאות הערעור כבר נתקיים מועד ב', יוכל להבחן במועד מיוחד אם נדחה ערעורו.

מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה. את הבקשה יש להגיש רק לאחר מועד ב', ולא יאוחר משבועיים ממועד זה (גם אם לא פורסמו עדין ציוני מועד ב').

בכל מקרה זכאים כל סטודנט/ית להיבחן בשני מועדים בלבד.

לצורך מימוש זכות זו יש לפנות לרכזת המילואים בתוכנית הלימודים שלך (פרטים בהמשך העמוד) בצירוף אישור על שירות מילואים פעיל.

 

הגשת עבודות באיחור

סטודנט/ית שמועד המקורי של הגשת עבודה, תרגיל או בוחן וכל מטלה אחרת חל בתקופת המילואים או 7 ימים מיום סיום המילואים יהיו זכאים להגשת באיחור בהתאם להנחיות הבאות:

 1. מי ששירת 5-7 ימי מילואים ברצף יקבל הארכה של 30 יום מסיום המילואים.
 2. מי ששירת 8 ימי מילואים ומעלה ברצף יקבל הארכה של 45 מיום סיום המילואים, ולא פחות ממספר הימים בהם שירתו במילואים.
 3. קיים פטור מתשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו - יש לוודא במצב חשבון באתר המידע האישי (מערכת in-bar) כי אכן לא נדרש חיוב בגין מטלה זו.

לצורך מימוש זכות זו יש לפנות לרכזת המילואים בתוכנית הלימודים שלך (פרטים בהמשך העמוד) בצירוף אישור על שירות מילואים פעיל

 

פטור מ-2 ש"ס

בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח 2018- , ומתוך הוקרה והערכה לסטודנטים המשרתים במילואים ולסטודנטים התורמים לקהילה, קבעה האוניברסיטה את הכללים למתן פטור מ- 2 נקודות זכות סמסטריאליות (1 ש"ש) לסטודנט לתואר ראשון אשר שירת במהלך שנת לימודים אחת שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים.

 • הפטור יוענק מקורס כללי. סטודנטים שאינם מחויבים בקורס כללי, יקבלו פטור מקורס יסוד ביהדות או, אם אינם חייבים בקורס יסוד, פטור מקורס אחר שייקבע על-ידי המחלקה שבה הם לומדים.
 • הזיכוי יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון.
 • הזיכוי יינתן בגין שירות מילואים שהתקיימו החל משנת הלימודים תשע"ט והלאה, לא בגין שירות או פעילות שהתרחשה לפני תשע"ט. גם לא יינתן זיכוי עבור משרתי קבע או שירות סדיר.

את אישור המילואים/התנדבות יש להגיש לבדיקת מדור סטטוס באמצעות אתר המידע האישי (מערכת in-bar) , שם יש להכנס לפניות מנהליות> הגשת בקשה> פטור והכרה מלימודים קודמים> מילואים.

לאחר קבלת תשובה ממדור סטטוס על הפטורים יש לפנות לצוות המדור לזרועות הביטחון לצורך ייעוץ ומימוש הפטורים במערכת הלימודים.

 

השאלת מודם

סטודנט שיוצא למילואים לתקופה של 4 ימים ומעלה ברצף יוכל לפנות בבקשה לקבל מודם ללשכת דיקן הסטודנטים.

קבלת המודם:

 •  מותנת בהצגת צו קריאה וחתימה על התחייבות החזרת המודם.
 • המודם יינתן יומיים לפני תחילת שירות המילואים, לא ניתן לשריין מראש.
 • השימוש במודם ללא תשלום במשך כל תקופת המילואים.
 • על הסטודנט להחזיר את המודם לא יאוחר משבוע מתום שירות המילואים.

המודמים יחולקו בהתאם לזמינות ועד גמר המלאי בלשכת דיקן הסטודנטים באזור 509.

ניתן לפנות אליהם באמצעות כתובת המייל Students.services@mail.biu.ac.il או בטלפון 03-5318652.

מיקום איסוף המודם: אזור 509 ,חדר 19 ,אצל גב' מזל חמדי.

 

כרטיס צילום

סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות במילואים זכאי ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום מילואים, שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.

הבקשה לצילומים תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים.

כרטיס הצילום יינתן במרכז שירות וגיוס רק עם הצגת אישור מילואים.

זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט/ית הורה שנעדרו בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

לקבלת אישור זה יש לפנות למרכז שירות וגיוס בצירוף אישור על שירות מילואים פעיל.

 

תקצירי הרצאות

אגודת הסטודנטים תפעל כמיטב יכולתה לספק ללא תשלום לסטודנט/ית ששירתו במילואים תקצירי הרצאות/סיכומי שיעורים בקורסים מרכזיים, שבהם נבצר ממנו להשתתף עקב שירות המילואים.

סטודנט/ית המעוניינים בתקצירי הרצאות צריכים לפנות לאגודת הסטודנטים כשבועיים לפני יציאתם למילואים.

ההטבה לא מותנית בחברות באגודת הסטודנטים ומיועדת לכלל הסטודנטים.

זכאים להטבה זו גם לסטודנט/ית הורים שנעדרו בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

כתובת לפנייה: אגודת הסטודנטים: rights@bis.org.il

 

רכזת מילואים

רכזת המילואים במדור לזרועות הביטחון היא הגב' איילת גליל. ניתן לפנות אליה באמצעות כתובת המייל ayelet.galil@biu.ac.il

יש לציין במייל שם מלא, מספר זהות, את שם התוכנית בה הינך לומד/ת ומהי בקשתך.

למען הסר ספק - איילת מטפלת בתלמידי המדור לזרועות הביטחון בלבד, תלמידי שאר המחלקות צריכים לפנות לרכז המחלקתי שלהם - רשימה מלאה לפי מחלקות קיימת בתקנון המלא.