יהדות לתואר שני

1. תלמידים שקיבלו תואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן, חייבים בקורס אחד (2 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות (חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד לתואר ראשון).

 

2. תלמידים אשר לא קיבלו תואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן, יהיו חייבים בשני קורסים (4 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות (אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד).

* תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה קורסים ביהדות בהיקף החובות שחלים על תלמידי בר-אילן לתואר ראשון, יהיו פטורים מקורס אחד מהשניים שצויינו.

 

3. תלמידים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 4 ש"ש (קורסים אלה ניתן לקחת גם מלימודי המחלקות או מהפקולטה בה לומדים).

 

בתכנית מזה"ת לתואר שני, במסגרת המדור לזרועות הביטחון, קורסי היהדות מובנים בתוך הלו"ז.

 

מצ"ב קישור לדרישות המורחבות של המחלקה ללימודי יסוד באשר לחובת קורסי יהדות:

https://yesod.biu.ac.il/protocolMA