קורסי השלמה

בנוסף לקורסי התואר, על כל סטודנט בתכנית לעמוד בקורסי ההשלמה הבאים. זאת, בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון.

ניתן להשלים את קורסי ההשלמה בסמסטר הקיץ שמתקיים לפני תחילת התואר. הקורסים מובנים, בדומה לקורסי התואר, לימים חמישי-שישי.

סטודנט שלמד קורסים אלו במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר, בהיקף וברמה זהה לדרישות לימודי ההשלמה לתואר שני, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו.

הסמכות לאישור פטור מקורסי ההשלמה היא בידי הוועדה לתואר שני.

מצ"ב רשימת הקורסים:

 

שם קורס

מרצה

ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית

ד"ר יוסי מן

בחינת פטור

מבוא לאיסלאם

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

מבוא למזרח תיכון

ד"ר דן נאור

2 ש"ש

ערבית למתחילים ד"ר משה קהן 4 ש"ש