תקנון הפסקת לימודים

הודעה על הפסקת הלימודים

יש להתעדכן בתקנון הפסקת לימודים באתר מדור שכר לימוד.

בקשות להקפאה, דחייה או חופשה מלימודים - מחושבות כהפסקת לימודים לעניין חיוב שכר לימוד.

  • הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

  • חסימת האינ-בר בשל חוב כספי לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.

  • במקרה של הפסקת לימודים הסטודנט על ידי האוניברסיטה, בגין אי תשלום שכר לימוד או אי הרשמה לקורסים, או בגין אי עמידה בתנאים אקדמיים, או על פי ועדת משמעת יחויב הסטודנט בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו, או לפי התאריך הקבוע באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים, המאוחר בין השניים.
  • סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחויב ע”פ תקנון הפסקת לימודים.

 

מצ"ב תקנון הפסקת לימודים לסטודנטים בתכנית מגן אשר מתחילים את לימודיהם בסמסטר ב'.