תקנון הפסקת לימודים - תכנית מגן

תאריך פתיחת התוכנית: 05/03/2021

 

 

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים:

 

הודעה על הפסקת לימודים יש לדווח בכתב למדור תוכניות לימודים באמצעות טופס פניה למדור תל"מ.

 

תאריך ההודעה

מועמד חדש שלא ערך תוכנית לימודים

מועמד חדש שערך תוכנית לימודים

עד 7.2.21

החזר מלוא מקדמה

יחוייב מחצית מקדמה

עד 7.3.21

יחוייב במלוא מקדמה

 

יחוייב במלוא מקדמה

 

עד 15.3.21

 

יחוייב ב-85% מגובה שכ"ל *

לאחר ה-15.3.21

 

יחוייב במלוא שכר הלימוד*

 

 

*מגובה שכ"ל הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנילווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.

 

רצ"ב תקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"א . בכל מקרה, תקנון זה הוא הקובע.

בברכת הצלחה בלימודים,

 

מדור שכ"ל / אוניברסיטת בר אילן

מייל Slimud.Office@biu.ac.il

טלפון 5318577/17