ד"ר הרמן דב

ד"ר
מרצה
הרמן דב
דוא"ל: 
מחלקה: 
תחום: 
 

פרשיות לימוד (סילבוס)

שם המרצה ותוארו:  ד"ר דב הרמן

                                שם הקורס:    אישות תלמוד הלכה ומנהג                                 

קוד הקורס 017-02          

1.מטרות הקורס:

הכרת דיני האישות במשפט העברי,  דיני נישואין וגירושין,  מעמדם של נישואין אזרחיים וזוגות החיים ללא נישואין (ידועים בציבור) במשפט העברי ובמשפט הישראלי

2. נושאי הקורס:

 • 1. ערך הנישואין ביהדות
 • 2. גיל הנישואין במשפט העברי ובחוק הישראלי
 • 3. ריבוי נשים במשפט העברי והנוהג במדינת ישראל
 • 4. פסולי חיתון
 • 5. שידוכין ומעמדם במשפט העברי והשוואה למשפט הישראלי
 • 6. ההכנות לנישואין
 • 7. אירוסין - קידושין
 • 8. נישואין
 • 9. מסיבת החתונה
 • 10. מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין
 • 11. חובות וזכויות מחמת הנישואין
 • 12. גירושין

3. מתודיקה ודרכי הוראה: (איזכור כללי: הרצאות, דיונים, סיורים, סרטים וכו')

4. דרישות הקורס:

(נוכחות, תרגילים, עבודות, בחנים, בחינות, מועדי מסירת עבודות וכו'

משקל כל מטלה בציון, אם יותר מאחת).

 • 1. נוכחות חובה
 • 2. הבחינה מתבססת על ההרצאות וחומר ביבליוגרפי

-1-

5. ביבליוגרפיה עיקרית (חובה ומומלצת)

א.                        חובה

1.                        ד' דוידוביץ, 'מנהגי חתונה יהודית שנעלמו בדורות האחרונים', ידע - עם, יח(תשל"ז), עמ' 105 - 112.

2.                         ש"ז הבלין, 'תקנות רבנו גרשום מאור הגולה בעיניי אישות בתחומי ספרד ופרובנס', שנתון המשפט העברי, ב(תשל"ה), עמ' 200 - 257.

3.                        ד' הרמן,  מעגל החיים בבית היהודי,  פארק אפק ראש העין 2005, (העמ' יינתנו במהלך השנה).

4.                         ד' הרמן, חוברת מקורות לקורס אישות, המחלקה ללימודי יסוד באוניברסיטת בר אילן (הוצאה פנימית), 181 - 183, 191 - 192.

5.                         ז' פלק, נשואין וגרושין תקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת, ירושלים תשכ"א, עמ' 96 - 121.

6.                         מ"ע פרידמן, 'חלוקת תוספת כתובה ל''מוקדם'' ו''למאוחר'', בתעודת הגניזה', דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ו/ד(תשל"ג), עמ' 377 - 387.

7.                         א' רוזן צבי, דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת ת"א 1996, עמ' 216 - 273.

8.                        א' שוחטמן, 'מעמד האישה בדיני נישואין וגרושין', פ'  רדאי  (עורכת), הוצאת שוקן, ירושלים - ת"א 1995, עמ' 380 - 436.

9.                         פ' שיפמן, מי מפחד מנישואין אזרחיים?, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל 1995, עמ' 5 - 19, 67 - 74.

10.                      ב' שרשבסקי, דיני משפחה, ירושלים 1984, עמ' 372 - 413.

11.                      J.Z. Louterbach, , ‘The ceremony of breaking  a Glass at Wedding',  H.U.C.H, 2(1925), pp. 351 - 380

12.                     בג"צ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין במשרד הפנים, פ"ד מז (1) 749

13.                     ע"א  592/83 פורר נ' פורר, פ"ד  לח (3) 561.

 ב. מומלצת
 • 1. א"א אלינסון, נישואין שלא כדת משה וישראל, ירושלים 1980.
 • 2. י"י נובואר, תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים 1994.
 • 3. בד"מ 1/55 סידס נ' סידס, פ"ד יב 1121
 • 4. חוק גיל הנישואין, תש"י -1950
 • 5. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג - 1953.

 

 

 

 

 

6. לוח הקורס

תכני הפגישות, לפי מפגשים, ורשימת קריאות החובה התואמות את נושא הפגישה. (13 פגישות לקורס סימסטריאלי. 26 לקורס שנתי).

 

קריאה מומלצת

קריאות החובה

הנושא

פגישה

 

 

ערך הנישואין היהדות

1.

 

 

גיל הנישואין במשפט העברי

2.

מס'  4 בחומר הביבליוגרפי

 

גיל  הנישואין במשפט הישראלי

3.

 

מס' 2 בחומר הביבליוגרפי

ריבוי נשים

4.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 54 - 60

פסולי חיתון

5.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 61 - 67

פסולי חיתון

6.

מס' 2 בחומר הביבליוגרפי

 

שידוכין

7.

 

 

הכנות לנישואין

8.

 

 

אירוסין - קידושין

.9

 

 

אירוסין - קידושין

10.

 

 

אירוסין קידושין

.11.

 

 

אירוסין - קידושין

.12.

 

מס'  5 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.13

 

מס' 6 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.14.

 

מס' 11 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

15.

 

מס' 4 בחומר הביבליוגרפי

מסיבת החתונה

16.

 

מס' 9, בחומר הביבליוגרפי

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

17

מס' 1 בחומר הביבליוגרפי

מס' 12,13 בחומר הביבליוגרפי

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

18

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

19

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 128 - 148

חובות וזכויות מחמת הנישואין

20

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

21

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי

מס' 7 בחומר הביבליוגרפי

חובות וזכויות מחמת הנישואין

22

מס' 5 בחומר הביבליוגרפי

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

23

 

מס' 10 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

24

 

 

עילות גירושין

25

 

מס' 8 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

25

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ'  256 - 258

עגונה

26

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 260 - 265

ייבום וחליצה

27.

 

   כללי נוכחות:

    הנוכחות בכל השיעורים חובה.

    סטודנט הנעדר משתי פגישות שבועיות בסמסטר ללא נימוקים מוצדקים רשאי המרצה

    להרחיקו מן הקורס.

    במקרה של היעדרויות מסיבות מחלה, מילואים, לידה וכיו"ב, על הסטודנט/ית למסור

    אישורים מתאימים למזכירות המחלקה מיד עם שובו/ה ללימודים. (מתוך תקנון אונ' בר-אילן)