ד"ר שנקר דניאלה

ד"ר
מרצה
שנקר דניאלה
מחלקה: 
תחום: 

 

אוניברסיטת בר-אילן

תוכנית ניצבים

תהליכי קבלת החלטות - תשס"ט

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

מטרת הקורס

הקורס נועד לפתח בקרב הסטודנטים מודעות ולהקנות ידע בתחום של קבלת החלטות בקונטקסים שונים.

הקורס בוחן סוגים שונים של החלטות, גישות ומודלים שונים לחקר תהליך קבלת החלטות, קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, סיכון, וודאות, טקטיקות לקבלת החלטות, הסיבות לכשלים בקבלת ההחלטות ודרכים לשיפור איכות ההחלטות.

חובות הקורס

נוכחות חובה והשתתפות בהרצאות

קריאת הספרות כמפורט להלן

הרכב הציון

100% בחינה אמריקאית

נושאי הקורס:

מושגי יסוד בקבלת החלטות

קבלת החלטות בתנאי ודאות, סיכון ואי וודאות

מאפייני קבלת החלטות בסקטור  העסקי ובסקטור הציבורי

מודלים לקבלת החלטות

השפעות קוגניטיביות על החלטות

טקטיקות לשיפור החלטות

חומר הקריאה: (חובה)

1. מבוא לקבלת החלטות

דרי, ד, (1996). יסודות המינהל הציבורי, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 1-2. עמ' 214-218.

זכאי, ד. (1998). קבלת החלטות טובות, נכונות, וללא חרטת!, ראש העין: פרולוג. עמ' 5-11.

2. תפיסת הרציונאליות בקבלת החלטות

דורון, ג., (1988). פוליטיקה רציונאלית בישראל, תל-אביב: רמות. עמ' 45-15.

ג'ניס, א.ל. מאן, ל. (1980). תהליך קבלת החלטות, ת"א: משרד הביטחון. פרק 6.

כהנמן, ד. (2005). "נקודת מבט על שיפוט ובחירה: מיפוי הרציונאליות החסומה", בתוך בר-הלל, מ. (עורכת). רציונאליות, הוגנות, אושר מבחר מאמרים, חיפה וירושלים: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וכתר. עמ' 147-188.

3. קבלת החלטות לפי תורת המשחקים

דורון, ג. (1988). משחקים בפוליטיקה הישראלית, ת"א: אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות. פרקים 2,3.

דיקסיט, א. ניילבאף, ב. (2007). תורת המשחקים, ת"א: ידיעות אחרונות וספרי חמד. עמ' 53-83.

4. קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, סיכון ואי וודאות

דורון, ג., (1986). להחליט ולבצע, תל-אביב: כיוונים. עמ' 53-57

זכאי, ד. (1998). קבלת החלטות טובות, נכונות, וללא חרטת!, ראש העין: פרולוג. עמ' 54-65.

5. קבלת החלטות בסקטורים שונים

א. בסקטור העסקי

קולינס, ג'., פוראס, ג'. (1995). לנצח נבנו - 18 חברות מופת, תל-אביב: פקר. פרקים 1-3.

Kaplan, R.S. Norton, D.P. (2004). Strategy Maps, Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 1-14.

ב. בסקטור הציבורי

כ"ץ, י. (1997). הפרטה בישראל ובעולם, תל-אביב: פקר. פרקים 8,9.

הורקין, א. כ"ץ י. ומבורך, ב. (1998). גיבור מקומי - הבחירה לרשויות המקומיות בעידן הבחירה הישירה, ת"א: אוניברסיטת תל-אביבי, הוצאת רמות. פרק ח'.

גל-נור, י. לא, אדוני הנציב! מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמינהל בישראל, תל-אביב:ידיעות אחרונות, 2003. עמ' 499-530.

6. מודלים לקבלת החלטות

דורון, ג. (1986). להחליט ולבצע, ת"א: כיוונים. פרק ב'.

Tversky, A., Kahneman, D., (1974) "Judgement Under Uncertainty", Science, vol. 185. Pp.1124-1130.

 

7. המשתנה הקוגניטיבי בקבלת החלטות

כהנמן, ד. ולובלו, ד. (2005). "בחירות זהירות ותחזיות נועזות: נקודת-מבט קוגניטיבי על נטילת סיכונים", בתוך בר-הלל, מ. (עורכת). רציונאליות, הוגנות, אושר מבחר מאמרים, חיפה וירושלים: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וכתר. עמ' 104-127.

כהנמן, ד. קנטש, ג',ל. ותיילר, ר. (2005). "אפקט הבעלות, שנאת הפסד והטיית המצב הקיים" בתוך בר-הלל, מ. (עורכת). רציונאליות, הוגנות, אושר מבחר מאמרים, חיפה וירושלים: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וכתר. עמ' 90-103.

8.  כשלים

טוכמן, ב.ו., (1986). מצעד האיוולת, תל-אביב: מעריב. פרק א'.

כפיר, א., פרידברג, א., "קביעת מדיניות בתחום קליטת העליה בישראל",מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, תשנ"ב. חוברת 36. עמ' 5-25.

8. טקטיקות לשיפור קבלת החלטות

Vecchio, R. P.( 2003). Organizational Behavior, Canada: South-Western. Pp. 192-199.