בחינות קיץ תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר

93-003-40

ד"ר אופיר נדב

25.10.20

18:00

6.12.20

18:00

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קוה

1.11.20

18:00

29.11.20

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן - ניסן

8.11.20

18:00

20.12.20

18:00

תכנון ותקצוב

93-237-40

ד"ר דודי שלום

18.10.20

18:00

22.11.20

18:00

סוציולוגיה דיגיטלית

93-239-40

גב' ענבר מיכלזון

15.11.20

18:00

27.12.20

18:00

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

03-099-59

ד"ר מאיר סיידלר

13.9.20

18:00

11.10.20

18:00