מועדי בחינות קיץ תשפ"א

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

שיטות מחקר

93-003-40

ד"ר אופיר נדב

10/10/2021

18:00

21/11/2021

18:00

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קוה

24/10/2021

18:00

19/12/2021

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן - ניסן

31/10/2021

18:00

26/12/2021

18:00

סוציולוגיה דיגיטלית

93-239-40

גב' ענבר מיכלזון

07/11/2021

18:00

02/01/2022

18:00

תכנון ותקצוב

93-237-40

ד"ר דודי שלום

17/10/2021

18:00

12/12/2021

18:00

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

03-099-56

ד"ר מאיר סיידלר

03/10/2021

18:00

14/11/2021

18:00